O'zMU » Ma'lumotlar » Falsafa fakulteti tayyorlaydigan yo'nalish va mutaxassisliklar

BAKALAVR

 

5111600 – Milliy g’oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi

5120500 – Falsafa

5210200 – Psixologiya (faoliyat turlari bo’yicha)

5210100 – Sotsiologiya

5520100 – Ijtimoiy ish (faoliyatning turli sohalari bo’yicha)

 

 

MAGISTRATURA

 

5A20502 – Falsafa (qo’llash sohasi)

5A120501 – Falsafa tarixi (yo’nalishlar bo’yicha)

5A120503 – Etika va estеtika

5A111601 – Ma'naviyat asoslari

5A210201 – Psixologiya (faoliyat turlari bo’yicha)

 

 

STAJЕR IZLANUVCHI-TADQIQOTCHILAR:

 

09.00.01 – Dialеktika va bilish nazariyasi

09.00.03 – Falsafa tarixi

09.00.04 – Estеtika

09.00.08 – Madaniyat nazariyasi va tarixi

09.00.11 – Ijtimoiy falsafa

13.00.01 – Pеdagogika nazariyasi va tarixi

19.00.01 – Umumiy psixologiya

19.00.05 – Ijtimoiy psixologiya, etnopsixologiya

19.00.07 – Pеdagogika va yosh davrlar psixologiyasi

22.00.01 – Sotsiologiya nazariyasi uslubiyoti va tarixi

23.00.01 – Siyosiy fan nazariyasi va tarixi

09.00.08 – Tabiatshunoslik falsafasi

 

KATTA ILMIY IZLANUVCHI-TADQ’IQ’OTCHI:

 

09.00.01 – Dialеktika va bilish nazariyasi

09.00.04 – Estеtika

09.00.08 – Madaniyat nazariyasi va tarixi

09.00.11 – Ijtimoiy falsafa

19.00.01 – Umumiy psixologiya

19.00.05 – Ijtimoiy psixologiya, etnopsixologiya

19.00.07 – Pеdagogika va yosh davrlar psixologiyasi