O'zMU » Ma'lumotlar » Magistratura

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университетижаҳондаги ривожланган давлатларнинг етук таълим муассасалари ўқув жараёнларини қиёсий таҳлил қилган ҳолда ҳамда замонавий илм-фан ютуқлари ва илғор педагогик технологиялар асосида яратилган янги авлод ўқув режа ва дастурлари бўйича

2016-2017 ўқув йилида магистратура мутахассисликлари ва ўқитиш тиллари бўйича

ТАҚСИМЛАНИШИ

 

Шифр

Таълим мутахассисликлари

Жами

Давлатгрантлари

асосида

Тўлов-контракт

асосида

Жами

шу жумладан:

Жами

шу жумладан:

ўзбек

рус

ўзбек

рус

5А111601

 

Ижтимоий-гуманитарфанларни ўқитишметодикаси (маънавиятасослари)

5

1

1

 

4

4

 

5А120101

Адабиётшунослик: рус адабиёти

6

1

 

1

5

 

5

5А120102

Лингвистика:

 

 

 

 

 

 

 

5А120102

Лингвистика:рус тили

5

2

 

2

3

 

3

5А120102

Лингвистика:инглиз тили

11

4

3

1

7

5

2

5А120301

 

Ўзбекистантарихи

5

2

1

1

3

2

1

5А120302

 

Тарих (йўналишларвамамлакатларбўйича)

6

2

1

1

4

3

1

5А120303

Давлат бошқаруви ва маҳаллий ўз-ўзини бошқарув (фаолият тури бўйича)

5

1

1

 

4

4

 

5А120304

Тарихшунослик, манбашунослик ва тарихий тадқиқот усуллари (мамлакатлар бўйича)

3

1

1

 

2

2

 

5А120401

 

Археология

4

1

1

 

3

3

 

5А120402

Этнография, этнология ва антропология

4

1

1

 

3

2

1

5А120501

Фалсафатарихи (йўналишларбўйича)

3

1

1

 

2

2

 

5А120502

Фалсафа (қўллашсоҳаси)

2

1

1

 

1

1

 

5А120503

Этика ва эстетика

2

1

1

 

1

1

 

5А120504

Онтология, гносеология ва логика

2

1

1

 

1

1

 

5А130101

Математика (йўналишларбўйича)

20

8

6

2

12

9

3

5А130102

Эҳтимолларназариясива математик статистика

8

4

3

1

4

3

1

5А130103

Дифференциал тенгламаларва математик физика

8

4

3

1

4

3

1

 5А130201

Математик моделлаштиришвасонлиусуллар

4

1

1

 

3

2

1

5А130202

Амалий математика ваахбороттехнологиялари

8

4

3

1

4

3

1

5А140101

Биология (фанйўналишибўйича)

15

6

5

1

9

7

2

5А140102

Микробиология ва вирусология

6

2

1

1

4

3

1

5А140103

Ихтиология ва гидробиология

6

2

1

1

4

3

1

5А140104

Биотехнология

6

2

1

1

4

3

1

5А140105

Биофизика

6

2

1

1

4

3

1

5А140106

Биокимё

6

2

1

1

4

3

1

5А140107

Генетика

6

2

1

1

4

3

1

5А140201

Назарий физика

7

3

2

1

4

3

1

5А140202

Физика (йўналишларбўйича)

14

6

5

1

8

6

2

5А140203

Гелиофизика ва қуёшэнергиясиданфойдаланиш

6

3

2

1

3

2

1

5А140204

Конденсацияланганмуҳитларфизикасиваматериалшунослик (турларибўйича)

10

3

2

1

7

6

1

5А140205

 

Атом ядросиваэлементарзаррачаларфизикаси, тезлаштирувчи техника

4

2

1

1

2

1

1

5А140301

 

Назарий механика

6

2

2

 

4

4

 

5А140401

Астрономия (тадқиқотйўналишибўйича)

3

1

1

 

2

1

1

5А140501

Кимё (фанйўналишибўйича)

20

10

8

2

10

8

2

5А140502

Материалларвамоддаларкимёси(материалларбўйича)

4

1

1

 

3

2

1

5А140503

 

Нефть ва газ кимёсиватехнологияси

11

3

2

1

8

5

3

5А140602

География (ўрганишобъектибўйича)

4

1

1

 

3

2

1

5А140701

Метеорология, иклимшунослик, агрометеорология (фаолияттурларибўйича)

6

2

1

1

4

3

1

5А140702

 

Гидрометеорология (фаолияттурларибўйича)

6

2

2

 

4

4

 

5А140801

Умумийва ҳудудий геология (фанларйўналишларибўйича)

6

2

1

1

4

3

1

5А140803

 

Геокимё, фойдали қазилмаларни қидиришнинггеокимёвийусуллари

6

2

1

1

4

3

1

5А140804

 

Минералогия, кристаллография, петрография

6

2

1

1

4

3

1

5А140806

Геологик съёмка вафойдали қазилмаларконларини қидириш

8

4

3

1

4

3

1

5А140901

 

Геофизика, фойдали қазилмаларни қидиришнинг геофизик усуллари

6

2

2

 

4

4

 

5А141001

 

Тупроқшунослик (тадқикоттурибўйича)

6

1

1

 

5

5

 

5А141002

 

Эксперименталагрокимё

6

1

1

 

5

4

1

5А141102

 

Гидрогеология (ўрганишобъектибўйича)

6

1

1

 

5

4

1

5А210102

 

Ижтимоийтизимважараёнларнингахборотва психологикхавфсизлиги

4

1

1

 

3

3

 

5А210201

 

Психология (фаолияттурларибўйича)

3

 

 

 

3

2

1

5А220101

 

Журналистика (фаолияттурларибўйича)

4

1

1

 

3

2

1

5А220101

Олий журналистика курслари

14

 

 

 

14

10

4

5А220103

Телевидение ва радио эшиттириш

2

1

1

 

1

1

 

5А220104

Ноширликишивамуҳаррирлик

2

1

1

 

1

1

 

5А220301

Ҳужжатчилик, ҳужжатшуносликваархившунослик

2

1

1

 

1

1

 

5А230102

Иқтисодиёт (тармоқларвасоҳаларбўйича)

2

 

 

 

2

2

 

5А311502

Геодезия ва картография (функцияларибўйича)

6

3

3

 

3

3

 

5А311701

Фойдали қазилмаконларигеологияси, қидирувваразведкаси (кон турлари бўйича)

6

3

3

 

3

3

 

5А330204

Ахбороттизимлари (тармоқларбўйича)

6

2

2

 

4

4

 

5А330101

Ахбороттизимларининг математик вадастурийтаъминоти (фойдалаништурибўйича)

8

3

3

 

5

5

 

5А330301

Криптография ва криптоанализ (йўналишларибўйича)

4

2

2

 

2

2

 

5А330302

Ахборотхавфсизлиги (йўналишларибўйича)

8

4

4

 

4

4

 

ЖАМИ:

384

135

104

31

249

194

55