O'zMU » Himoyaga oid e'lonlar » Ижтимоий-гуманитар фанлари соҳаларида илмий унвонларга талабгорлар учун

 

Ижтимоий-гуманитар фанлари соҳаларида илмий унвонларга  талабгорлар учун “Давлат ва жамият қурилиши тизимини такомиллаштириш, қонун устуворлиги, иқтисодиётни ривожлантириш ва либераллаштириш ҳамда ижтимоий ривожланишнинг илмий асослари ва амалий йўналишлари” фанидан махсус имтиҳон 

САВОЛЛАРИ 

1.«Халқ ҳокимияти» тушунчаси ва унинг асосий мазмун-моҳияти. Халқ ҳокимиятчилиги – давлат ҳокимияти қурилишининг асосий принципи.

2.Турли маданиятлар муносабатлари, уларни маърифий йўналтириш муаммолари. Диний муносабатлар билан боғлиқ муаммоларни ҳал этишда Ўзбекистон тажрибаси. 

3..Диний қадриятларнинг қайта тикланиши. Анъанавий диний байрамлар, уларнинг тикланиши, ўтказилиши. Виждон ва эътиқод эркинлиги ва уларнинг ҳуқуқий асослари. 

4.Очиқ иқтисодиёт пойдеворини вужудга келтиришнинг ҳуқуқий ва ташкилий асослари.  

5.“Ижтимоий шериклик” тушунчасининг моҳияти ва аҳамияти. “Жамоатчилик назорати” тушунчасининг моҳияти ва аҳамияти.

6.Қишлоқ хўжалигини ривожлантиришда ишлаб чиқариш ҳамда ижтимоий инфраструктуранинг тутган ўрни ва истиқболи.

7.Ҳокимлик институтининг вужудга келиш сабаблари. Ҳоким – маҳаллий вакиллик органи раҳбари. 

8.Глобаллашув жараёнлари ва маънавий таҳдидлар.Ички ва ташқи таҳдидлар ва уларга қарши  кураш омиллари.

9.Иқтисодиётни ислоҳ қилишнинг стратегик мақсадлари. Ўзбекистонда қабул қилинган ўзига хос ислоҳот модели ва тамойиллари. 

10.Мафкуравий бўшлиқнинг хавфли оқибатлари. Жаҳондаги мафкуравий курашлар. «Фикрга қарши фикр, ғояга қарши ғоя, жаҳолатга қарши маърифат» билан курашиш моҳияти. 

11.Ўзбек тилига давлат тили мақомининг берилиши ва унинг тарихий аҳамияти.

12.Миллий ғурур, миллий орият, миллий ифтихор туйғуларини ёшлар онгига сингдиришнинг воситалари ва омиллари. Миллий манавият  ва миллий ўзликни англаш.

13.«Суверенитет» тушунчаси. Давлат, миллат ва халқ суверенитети.

14.Давлат бошқарувини модернизациялаш шароитида Ўзбекистон Республикаси Президентининг қонунчилик, ижро ва суд ҳокимиятларини мувофиқлаштиришга доир ваколатлари.

15.Ўзбекистон Республикаси – дунё ҳамжамиятининг тенг ҳуқуқли субъекти. Ўзбекистон ташқи сиёсатининг асосий принциплари.

16.Ўзбекистоннинг МДҲ давлатлари билан тенг ҳуқуқийлик, ўзаро манфаатлилик ҳамда ўзаро ҳурмат тамойиллари асосидаги икки томонлама муносабатларининг ривожланиши ва истиқболлари.

17.Демократиянинг асосий мезонлари.Тоталитар бошқарувнинг демократияга зидлиги.

18.«Ўзбекистонда сайлов ҳуқуқи эркинлигини таъминлаш ва сайлов қонунчилигини ривожлантириш».

19.Ижтимоий-иқтисодий ислоҳотларнинг ҳуқуқий негизини яратишнинг муҳим йўналишлари:Ўзбекистоннинг давлат ҳамда иқтисодий мустақиллигининг ҳуқуқий негизларини яратилиши.

20.Ўзбекистон иқтисодиётида аграр секторни ислоҳ қилиш стратегияси.

21.Ўзбекистон Республикасининг халқаро иқтисодий ҳамкорлик ташкилотлари фаолиятидаги иштироки.

22.Нархларни эркинлаштириш иқтисодиётни эркинлаштиришнинг муҳим шарти эканлиги. Бозор муносабатларида талаб ва таклиф.

23.Ижтимоий шериклик ва консенсус назарияси. Ижтимоий зиддиятларни тинч йўл билан ҳал қилиш. Тафаккурдаги эврилиш ва ўзгаришлар.

24.Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасига сайловларда энг кўп ёки тенг миқдордаги депутатлик ўрнини қўлга киритган сиёсий партияларнинг ҳуқуқлари. Жамоатчилик назорати. Сиёсий мухолифат. Электорат.

25.«Сиёсий партия» тушунчаси. Сиёсий партияларнинг ташкил топиш жараёни. Ўзбекистонда кўппартиявийлик тизимининг шаклланиш жараёни.

26.Ўзбекистонда институционал ўзгаришларнинг зарурлиги ва аҳамияти. Бошқарув тизими ва механизми соҳасидаги ислоҳотлар.

27.Олий Мажлис ва Ҳукумат: парламент сўрови, парламент тинглови, парламент санкцияси.Демократия ва ҳокимият тақсимоти.

28. Ўзбекистон Конституциясининг сиёсий ва маънавий-маърифий аҳамияти. Ўзбекистон Конституциясида инсон ҳуқуқлари ва эркинликларининг кафолатланиши.

29.Ўзбекистоннинг мустақиллик остонасидаги иқтисодий ҳолати. Ўзбекистонда иқтисодий ислоҳотларнинг ўзига хос хусусиятларининг илмий асосланиши.

30.Ўзбекистон Республикаси ташқи сиёсий фаолияти Концепцияси. Ўзбекистон ташқи сиёсатининг асосий принциплари.

31.Бозор муносабатлари тизимида миллий валютанинг тутган ўрни ҳамда вазифалари.

32.Ўзбекистоннинг географик хусусиятлари. Ўзбекистонга нисбатан геосиёсий ва геоиқтисодий қизиқишларнинг ошиб бориши, унинг сабаблари.

33.Марказий Осиё минтақасидаги геосиёсий вазият ва хавфсизлик масалалари. Демократияни «экспорт» қилишнинг хавфли оқибатлари.

34.Мустақиллик даврида маҳалла институтининг такомиллаштиришнинг асосий йўналишлари. Маҳалла – фуқаролик жамиятининг ноёб институти. Маҳалла тараққиётнинг янги босқичида.

35.Халқаро терроризм — уюшган жиноятчиликнинг ўзига хос кўриниши, унинг умумбашарий ва давлатлараро хавфсизликка таҳдид.

36.Тадрижий тараққиёт назарияси ва унинг бир тузумдан иккинчи тузумга ўтишда мақбул йўл эканлиги. Эскилик билан янгилик орасидаги зиддиятлар, тафовутлар ва уларни бартараф этиш омиллари.

37.Коррупция ва жиноятчиликнинг мавжудлик сабаблари ва жиҳатлари. Коррупция ва жиноятчиликнинг давлат ва миллий хавфсизликка таҳдиди.Коррупция ва жиноятчиликка қарши курашда Ўзбекистон тажрибаси.

38.Ўзбекистон шароитида барқарорлик кафолатлари. Ўзбекистон Қуролли Кучлари – мамлакат таянчи. Қуролли Кучларни босқичма-босқич ислоҳ қилиш тадбирлари ва профессионал армияни шакллантириш жараёни ва унинг моҳияти. Муқобил ҳизмат масалалари.

39.Марказий Осиё давлатларида диний экстремистик гуруҳларнинг фаолияти. Экстремизм ва терроризмнинг келиб чиқиш сабаблари ва оқибатлари.

40.Иқтисодий ислоҳотларнинг иккинчи босқичида бюджет-солиқ сиёсатининг муҳим вазифалари. Пул муомаласини тартибга солишнинг устувор йўналишлари.

41.Ўзбекистонда янги давлатчилик, давлат ва халқ ҳокимиятининг қарор топиши. Ҳокимиятнинг қонун чиқарувчи, ижро ва суд ҳокимиятларига бўлиниш принциплари ва уларнинг Ўзбекистонда намоён бўлиш хусусиятлари.

42.Икки палатали парламентга ўтиш – демократик тамойиллар қарор топишининг янги босқичи.Парламент назоратининг асосий йўналишлари: қонун ва қарорлар ижроси устидан назорат.

43.«Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари» тушунчаси ва ҳуқуқий мақоми.Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари тўғрисидаги ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатлар.

44.Экологик танглик. Унинг миллий ва глобал муаммога айланганлиги. «Табиат –инсон–жамият» мувозанатининг бузилиши.

45.Фаол инвестицион сиёсатни амалга ошириш йўналишлари. Республикада эркин иқтисодий ҳудудларнинг ташкил этиш ва ривожлантириш чора-тадбирлари.

46.Иқтисодий ислоҳотлар биринчи босқичининг натижалари ва сабоқлари.Иқтисодий ислоҳотларни чуқурлаштиришга қаратилган ислоҳотларни иккинчи босқичининг устувор йўналишлари.

47.Буюк давлатчилик”ва шовинизм ғояси — умумжаҳон барқарорлиги учун асосий хавф. “Буюк давлатчилик” ва агрессив миллатчилик кўринишлари.

48.Миллий мафкура – халқ ва жамиятни бирлаштирувчи куч эканлиги.

49.Марказдан туриб бошқариш ва режалаштиришдан воз кечиб, эркин бозор иқтисодиёти механизмини шакллантириш жараёни.

50.Давлатнинг назоратчилик ва бошқарувчилик вазифаларини қисқартириш, иқтисодий фаолиятнинг бозорга хос механизмларига кўпроқ эркинлик бериш чора ва тадбирлари.

51.Мулкдорлар синфини шакллантиришнинг ҳуқуқий асослари. Хусусийлаштириш орқали мамлакатда иқтисодий рақобат муҳитини шакллантириш йўллари.

52.Экологик тангликда «аҳоли зичлиги» омили. Саноатнинг ривожланиши ва чиқиндилар муаммоси ҳамда унинг ечими. Орол муаммоси ва унинг ҳал этилиши истиқболлари.

53.Экстремизм ва терроризмнинг келиб чиқиш сабаблари ва оқибатлари.

54.Ўзбекистон Республикасининг халқаро ва минтақавий ташкилотлар доирасидаги ҳамкорлиги.Ўзбекистоннинг БМТ ва унинг ихтисослашган тузилмалари билан ҳамда ШҲТ да тенг ҳуқуқли аъзоси сифатидаги фаолиятлари.

55.Ўзбекистоннинг Европа Иттифоқи ва НАТО ташкилотлари билан ҳамкорлигининг устувор йўналишлари. Ўзбекистон Республикасининг Ислом конференцияси ташкилоти билан ҳамкорлиги.

56.Миллий ғоя ва партиялар, ҳаракатлар, қарашлар. Турли ёт ғоялар, уларга қарши мафкуравий иммунитетни шакллантириш воситалари.

57. Тарихий хотиранинг миллий тараққиётдаги ўрни.

58. Жиноят ва жиноят-процессуал қонунчиликни янада либераллаштириш ва инсонпарварлик тамойилларига мувофиқлиги. «Хабеас корпус» институтининг жорий этилиши ҳамда унинг мазмун-моҳияти.

59. Инсон капитали ва инсон омили. Ижтимоий ҳаётда турли табақа ва қатламлар орасидаги уйғунлик ва мутаносибликни қарор топиши.

60. Ислоҳотларни босқичма-босқич амалга ошириш зарурати ва устувор йўналишлари.

61. Мустақиллик даврида Миллий маънавий қадриятларимиз, урф-одат ва анъналаримизга бўлган муносабатларнинг тубдан ўзгариши.

62. Ўзбекистон Республикасининг давлат рамзлари: байроқ, герб ва мадҳия.

63. Жамоатчилик назорати, Сиёсий мухолифат, Электорат тушунчаларининг моҳияти ва мазмуни.

64. Маънавий ва моддий ҳаёт уйғунлиги. Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти асарларида «Шахс», «Миллат», «Жамият», «Давлат», «Адолат», «Орият»,” Шукроналик” тушунчаларининг мазмуни.

65. «Халқаро наркобизнес» тушунчаси, унинг дунё ва давлатлар барқарорлигига энг хавфли таҳдид эканлиги.

66.Ноқонуний қурол савдоси, унинг ғайриинсоний моҳияти ва уни оммавийлашувининг оқибатлари.

67. Коррупция ва жиноятчиликка қарши курашда Ўзбекистон тажрибаси, унинг минтақавий ва миллий хавфсизликни таъминлашдаги аҳамияти.

68. Ислом Каримов томонидан бозор муносабатларига ўтишнинг “Ўзбек модели”нинг ишлаб чиқилиши ва унинг илмий асосланиши.

“Ўзбек модели”га асос қилиб олинган омиллар ва уларнинг мазмун-моҳияти. “Ўзбек модели”нинг амалиётга жорий этилиш жараёни.

70.Мустақиллик йилларида мамлакатимиз иқтисодиётида эришилган ютуқлар ва уни янада ривожлантириш масалалари(Ўзбекистон Республикаси Бош вазири Ш. М. Мирзиёевнинг Олий Мажлис Қонунчилик палатаси ва Сенатининг 2016 йил 09 сентябрдаги қўшма мажлисидаги нутқи асосида )

71.Ўзбекистон Республикаси Бош вазири Ш. М. Мирзиёевнинг Олий Мажлис Қонунчилик палатаси ва Сенатининг 2016 йил 09 сентябрдаги қўшма мажлисидаги нутқида мустақиллик йилларида қишлоқ хўжалигида олиб борилган туб таркибий ислоҳотлар хусусида.

72.Ўзбекистон Республикаси Бош вазири Ш. М. Мирзиёевнинг Олий Мажлис Қонунчилик палатаси ва Сенатининг 2016 йил 09 сентябрдаги қўшма мажлисидаги нутқида Ўзбекистон Республикасининг Ташқи сиёсий фаолияти концепцияси ҳақида

73.Мамлакатимизда иқтисодий ислоҳотларни чуқурлаштиришни давом эттиришга қаратилган ишларни изчил амалга ошириш борасидаги устувор вазифалар (Ўзбекистон Республикаси Бош вазири Ш. М. Мирзиёевнинг Олий Мажлис Қонунчилик палатаси ва Сенатининг 2016 йил 09 сентябрдаги қўшма мажлисидаги нутқи асосида)

74.“Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг  мақсади, ёшларга оид давлат сиёсатининг асосий принциплари,йўналишларива унда қўлланилган асосий тушунчаларнинг  мазмуни.

75.“Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида ёшларга оид давлат сиёсатини рўёбга чиқаришни амалга оширувчи ҳамда унда иштирок этувчи органлар ва муассасалар хусусида

76.“Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида ёшларни ҳуқуқий ва ижтимоий ҳимоя қилиш масалалари

77.Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг мамлакатимизни 2016 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг асосий якунлари ва 2017 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг кенгайтирилган мажлисидаги “Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳарбир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак!” номли  маърузасида ўтган йилда иқтисодиёт тармоқлари ва ҳудудларни ривожлантиришнинг айрим кўрсаткичларига эришилмаганлигининг асосий сабаблари ҳақида

78.Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг мамлакатимизни 2016 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг асосий якунлари ва 2017 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг кенгайтирилган мажлисидаги “Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак!” номли  маърузасида 2017 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим йўналишлари ва устувор вазифаларини белгилаб олиниши зарурлиги

79.Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг мамлакатимизни 2016 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг асосий якунлари ва 2017 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг кенгайтирилган мажлисидаги “Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак!” номли  маърузасида келгуси беш йил давомида амалга оширилиши лозим бўлган  стратегик вазифалар хусусида

80.Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг мамлакатимизни 2016 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг асосий якунлари ва 2017 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг кенгайтирилган мажлисидаги “Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак!” номли  маърузасида таълим ва илм-фан, давлатнинг ёшларга доир сиёсатини амалга ошириш, таълимнинг янги, замонавий усулларини, жумладан, ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш соҳасидаги долзарб вазифаларни амалга ошириш ёшларимиз, жамиятимиз ва мамлакатимизнинг келажаги учун стратегик аҳамиятга эга эканлиги

81.Мамлакатда амалга оширилаётган ислохотларда ворисийлик: Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг “Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик-ҳар бир рахбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак” мавзусидаги 2017-йил 14-январдаги маърузасида илгари сурилган ғояларнинг асосий  мазмуни.

 

82.Ўзбекистон Республикаси Президентини Ш.М.Мирзиёевнинг Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 2017 йил 19 сентябрдаги72-сессиясидаги нутқида илгари сурилган ғояларнинг методологик аҳамияти.

83.Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг “Халқ бой бўлса, давлат бой бўлади” ғоясининг амалиётга татбиқ этилиш жараёни.

84.2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиш бўйича ҳаракатлар стратегиясида Макроиқтисодий барқарорликни янада мустаҳкамлаш ва юқори иқтисодий ўсиш суръатларини сақлаб қолиш масаласи.

85. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиш бўйича ҳаракатлар стратегиясида таркибий ўзгартиришларни чуқурлаштириш, миллий иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини модернизация ва диверсификация қилиш ҳисобига унинг рақобатбардошлигини оширишнинг асослаб берилиши.

86.2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиш бўйича ҳаракатлар стратегиясида қишлоқ хўжалигини модернизация қилиш ва жадал ривожлантириш.

87. Иқтисодиётда давлат иштирокини камайтириш, хусусий мулк ҳуқуқини ҳимоя қилиш ва унинг устувор мавқеини янада кучайтириш, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик ривожини рағбатлантиришга қаратилган институционал ва таркибий ислоҳотларни давом эттириш

88. Вилоят, туман ва шаҳарларни комплекс ва мутаносиб ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш, уларнинг мавжуд салоҳиятидан самарали ва оптимал фойдаланиш.

89. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиш бўйича ҳаракатлар стратегиясида демократик ислоҳотларни чуқурлаштириш ва мамлакатни модернизация қилишда Олий Мажлис, сиёсий партияларнинг ролини янада кучайтириш.

90. Давлат бошқаруви тизимини ислоҳ қилиш, жамоатчилик бошқаруви тизимини такомиллаштириш.

91. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиш бўйича ҳаракатлар стратегиясида суд ҳокимиятининг чинакам мустақиллигини таъминлаш, суднинг нуфузини ошириш, суд тизимини демократлаштириш ва такомиллаштириш.

92. Фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини таъминлаш, Маъмурий, жиноят, фуқаролик ва хўжалик қонунчилигини такомиллаштириш.

93. Жиноятчиликка қарши курашиш ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш тизимини такомиллаштириш, Юридик ёрдам ва хизмат кўрсатиш тизимини такомиллаштириш.

 

94. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиш бўйича ҳаракатлар стратегиясида аҳоли бандлиги ва реал даромадларини изчил ошириш, аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш ва соғлиқни сақлаш тизимини такомиллаштириш, хотин-қизларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш.

95.2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиш бўйича ҳаракатлар стратегиясида хавфсизлик, диний бағрикенглик ва миллатлараро тотувликни таъминлаш соҳасидаги устувор йўналишлар.

96.Чуқур ўйланган, ўзаро манфаатли ва амалий ташқи сиёсат соҳасидаги устувор йўналишлар.

97.Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 2017 йил 19 сентябрдаги

72-сессиясидаги нутқида Ҳаракатлар стратегиясининг мазмун-моҳияти Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Барқарор ривожланиш мақсадлари билан тўла ҳамоҳанглигининг асосланиши.

98. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг халқаро ва минтақавий хавфсизликни мустаҳкамлашдаги ташаббуслари. Марказий Осиёда ядровий қуролдан холи ҳудуд яратиш.

99.Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 2017 йил 19 сентябрдаги 72-сессиясидаги нутқида дунёда терроризм таҳдидлари, айниқса, сўнгги йилларда кучайиб бораётганлиги ва и уларга қарши, асосан, куч ишлатиш йўли билан курашиш усули ўзини оқламаётганлиги. Халқаро терроризм ва экстремизмнинг илдизини ташкил этувчи омиллар ва уларга қарши кураш йўллари ҳақидаги таклифларининг аҳамияти.

100. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 2017 йил 19 сентябрдаги 72-сессиясидаги нутқида Марказий Осиё минтақасида  мутлақо янги сиёсий муҳит яратишга эришилганлигининг аҳамияти.

 

 

       Имтиҳон топшириш тартиби:      

       Биринчи савол – имтиҳон топширувчи фаолият кўрсатаётган соҳада Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясининг мазмун-моҳияти бўйича;

      Иккинчи савол – Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси ва методологиясига имтиҳон топширувчи олиб бораётган илмий изланишлар ёки касбий фаолиятининг мувофиқлиги бўйича;

       Учинчи савол – махсус фан дастури бўйича эркин савол.

      Махсус имтиҳон натижаси имтиҳонда иштирок этаётган комиссия аъзоларининг учдан икки қисмининг овози билан “ўтди” ёки “ўтмади” тарзида баҳоланади. Овоз бериш очиқ ва ошкора амалга оширилади.

ВОПРОСЫ

 

1. Понятие «власть народа», его сущность и содержание. Народовластие – основной принцип строительства государственной власти.

2. Отношения различных культур, проблемы их правильного направления. Опыт Узбекистана в решении проблем, связанных с религиозными отношениями.

3. Возрождение духовных ценностей. Традиционные религиозные праздники, их возрождение, проведение. Свобода совести и веры и их правовые основы.

4. Правовые и организационные основы создания фундамента открытой экономики.

5. Сущность и значение понятия «социальное партнёрство». Сущность и значение понятия «общественный контроль».

6. Место и перспективы производства и социальной инфраструктуры в развитии сельского хозяйства.

7.  Причины создания института власти. Хаким – руководитель местного представительского органа.

8. Процессы глобализации и духовные угрозы. Внутренние и внешние угрозы и факторы (действующие силы) борьбы против них.

9. Стратегические цели реформирования экономики. Принятые в Узбекистане своеобразные модели и направления реформы.

10. Опасные последствия идеологического вакуума. Идеологическая борьба в мире. Сущность борьбы «против мысли – мыслью, против идеи – идеей, против невежества - просвещением».

11. Придание узбекскому языку статуса государственного языка и его историческое значение.

12. Средства и факторы внедрения в сознание молодёжи чувств национальной гордости, национального достоинства. Осознание национальной духовности и национального самосознания.

13. Понятие «суверенитет». Государственный, национальный и народный суверенитет.

14. Полномочия Президента Республики Узбекистан, касающиеся приведения в соответствие законодательной, исполнительной и судебной властей в условиях модернизации государственного управления.

15. Республики Узбекистан – равноправный субъект мирового сообщества. Основные принципы внешней политики Узбекистана.

16. Развитие двусторонних отношений Узбекистана со странами СНГ на принципах равноправия, взаимных интересов и взаимного уважения, перспективы этого развития.

17. Основные критерии демократии. Противоречие тоталитарного управления демократии.

18. Обеспечение свободы права выборов в Узбекистане и развитие законодательства о выборах.

19. Важные направления создания правовой основы социально-экономических реформ. Создание правовых основ государственной и экономической независимости Узбекистана.

20. Стратегия реформирования аграрного сектора в экономике Узбекистана.

21. Участие Республики Узбекистан в деятельности организаций международного экономического сотрудничества.

22. Либерализация цен – важное условие либерализации экономики. Требования и предложения в рыночных отношениях.

23. Социальное партнёрство и теория консенсуса. Решение социальных противоречий мирным путём. Изменения в сознании.

24. Права политических партий, набравших самое большое или равное количество депутатских мест на выборах в Законодательную палату ОлийМажлисаРУз. Общественный контроль. Политическая оппозиция. Электорат.

25. Понятие «политическая партия». Процесс организации политических партий. Процесс формирования многопартийной системы в Узбекистане.

26. Необходимость и значение институциональных изменений в Узбекистане. Реформы в сфере системы и механизма управления.

27. ОлийМажлис и правительство: парламентский запрос, парламентские слушания, парламентская санкция. Распределение демократии и власти.

28. Политическое и духовно-просветительское значение Конституции Узбекистана. Гарантия прав и свобод человека в Конституции Узбекистана.

29. Экономическое положение Узбекистана на пороге независимости. Научное обоснование своеобразных особенностей экономических реформ в Узбекистане.

30. Концепция внешнеполитической деятельности Республики Узбекистан. Основные принципы внешней политики Узбекистана.

31. Место и задачи национальной валюты в системе рыночных отношений.

32. Географические особенности Узбекистана. Рост геополитических и геоэкономических интересов к Узбекистану, их причины.

33. Геополитическое положение в центральноазиатском регионе и проблемы безопасности. Опасные последствия «экспорта» демократии.

34. Основные направления совершенствования института махали в период независимости. Махалля – редкостный институт гражданского общества. Махалля на новом этапе прогресса.

35.  Международный терроризм – своеобразный вид организованной преступности, его угроза общечеловеческой и межгосударственной безопасености.

36. Теория эволюционного прогресса и она, как приемлемый путь при переходе с одного строя в другой. Противоречия, различия между старым и новым и факторы их устранения.

37. Причины и факторы наличия коррупции и преступности. Угроза коррупции и преступности государственной и национальной безопасности. Опыт Узбекистана в борьбе с коррупцией и преступностью.

38. Гарантии стабильности в условиях Узбекистана. Вооружённые силы Узбекистана – опора страны. Поэтапное реформирование вооружённых сил, процесс формирования профессиональной армии и его значение. Вопросы альтернативной службы.

39. Деятельность религиозно-экстремистских групп в странах Центральной Азии. Причины возникновения экстремизма и терроризма и их последствия.

40. Важные задачи бюджетно-налоговой политики на втором этапе экономических реформ. Приоритетные направления упорядочения денежного обращения.

41. Установление новой государственности, государственной и народной власти в Узбекистане. Принципы деления власти на законодательную, исполнительную и судебную и особенности их проявления в Узбекистане.

42. Переход на двухпалатный парламент – новый этап установления демократических принципов. Основные направления парламентского контроля: контроль над исполнением законов и постановлений.

43. Понятие «органы самоуправления граждан» и его политический статус. Правовые и нормативные документы об органах самоуправления граждан.

44. Экологический кризис. Превращение его в национальную и глобальную проблему. Распад равновесия «природа-человек-общество».

45. Направления осуществления активной инвестиционной политики. Меры по организации и развитию свободных экономических зон в республике.

46. Результаты и уроки первого этапа экономических реформ. Приоритетные направления второго этапа, направленного на углубление  экономических реформ.

47. Идеи «великой государственности» и шовинизма – основная опасность для всемирной безопасности. Виды «великой государственности» и агрессивного национализма.

48. Национальная идеология – сила, объединяющая народ и общество.

49. Процесс отречения от централизованного управления и планирования и формирования механизма открытой рыночной экономики.

50. Меры по сокращению контрольных и управленческих задач государства, придание большей свободы механизмам экономической деятельности, свойственным рынку.

51. Правовые основы формирования класса собственников. Пути формирования экономической конкурентной среды посредством приватизации.

52. Фактор «плотности населения» в экологическом кризисе. Развитие промышленности, проблема отходов и её решение. Проблема Арала и перспективы её решения.

53. Причины возникновения экстремизма и терроризма и их последствия.

54. Сотрудничество Республики Узбекистан в рамках международных и региональных организаций. Деятельность Узбекистана в качестве равноправного члена в ООН, его специализированных структурах и в ШОС.

 55. Приоритетные направления сотрудничества Узбекистана с организациями Евросоюза и НАТО. Сотрудничество Узбекистана с организацией Исламской конференции.

56. Национальная идея и партии, движения, взгляды. Различные чуждые идеи, средства формирования против них идеологического иммунитета.

57. Место исторической памяти в национальном прогрессе.

58. Либерализация уголовного и уголовно-процессуального законодательства и их соответствие принципам гуманизма. Открытие института «Хабеас корпус», его сущность и содержание.

59. Человеческий капитал и человеческий фактор. Установление в общественной жизни гармоничности и соразмерности среди различных каст и слоёв.

 60. Необходимость и приоритетные направления поэтапного проведения реформ.

61.  Коренное изменение отношения к национальным духовным ценностям, традициям и обычаям в период независимости.

62. Государственные символы Республики Узбекистан: флаг, герб и гимн.

63. Сущность и содержание понятий «общественный контроль, политическая оппозиция, электорат».

64. Гармоничность духовной и материальной жизни. Содержание понятий «личность, нация, общество, государство, справедливость, достоинство, благодарность» в произведениях Первого Президента Республики Узбекистан.

65. Понятие “Международный наркобизнес”, как самая опасная угроза стабильности мира и стран.

66. Незаконная торговля оружием, его античеловеческая сущность и последствия его распространения.

67. Опыт Узбекистана по борьбе с коррупцией и преступностью, его значение в обеспечении региональной и национальной безопасности.

68. Разработка Исламом Каримовым «узбекской модели» перехода к рыночным отношениям и её научное обоснование.

69. Факторы, лежащие в основе «узбекской модели», их сущность и содержание. Процесс внедрения в жизнь «узбекской модели».

70. Достижения в экономике страны за годы независимости и вопросы их развития (на основе речи Ш.М.Мирзиёева на совместном заседании Законодательной палаты и Сената Олиймажлиса 9 сентября 2016 года).

71. О коренных реформах в сельском хозяйстве (на основе речи Ш.М.Мирзиёева на совместном заседании Законодательной палаты и Сената Олиймажлиса 9 сентября 2016 года).

72. О концепции внешнеполитической деятельности Республики Узбекистан (на основе речи Ш.М.Мирзиёева на совместном заседании Законодательной палаты и Сената Олиймажлиса 9 сентября 2016 года).

73. Приоритетные задачи по последовательному претворению работ, направленных на углубление экономических реформ в стране (на основе речи Ш.М.Мирзиёева на совместном заседании Законодательной палаты и Сената Олиймажлиса 9 сентября 2016 года).

74. Цели Закона Республики Узбекистан «О государственной молодёжной политике», основные принципы, направления государственной молодёжной политики, содержание использованных в нём основных понятий.

75. Об органах и ведомствах, претворяющих в жизнь и участвующих в государственной молодёжной политике.

76. Вопросы правовой и социальной защиты молодёжи в Законе Республики Узбекистан «О государственной молодёжной политике».

77. Об основных причинах невыполнения некоторых показателей развития сфер экономики в прошлом году (на основе речи Ш.М.Мирзиёева «Критический анализ, строгий порядок и дисциплина и личная ответственность должны стать каждодневным правилом деятельности каждого руководителя» на расширенном заседании Кабинета министров, посвящённом основным итогам социально-экономического развития в 2016 году и самым важным приоритетным направлениям экономической программы на 2017 год).

78. О необходимости наметить самые важные направления и приоритетные задачи экономической программы на 2017 год (на основе речи Ш.М.Мирзиёева «Критический анализ, строгий порядок и дисциплина и личная ответственность должны стать каждодневным правилом деятельности каждого руководителя» на расширенном заседании Кабинета министров, посвящённом основным итогам социально-экономического развития в 2016 году и самым важным приоритетным направлениям экономической программы на 2017 год).

79. О стратегических задачах, необходимых выполнить в течение следующих 5 лет  (на основе речи Ш.М.Мирзиёева «Критический анализ, строгий порядок и дисциплина и личная ответственность должны стать каждодневным правилом деятельности каждого руководителя» на расширенном заседании Кабинета министров, посвящённом основным итогам социально-экономического развития в 2016 году и самым важным приоритетным направлениям экономической программы на 2017 год).

80. Выполнение задач в сфере образования и науки, претворение в жизнь государственной молодёжной политики, внедрение в образование новых, современных приёмов, в частности, информационно-коммуникационной технологии имеет стратегическое значение в будущем молодёжи, общества и страны (на основе речи Ш.М.Мирзиёева «Критический анализ, строгий порядок и дисциплина и личная ответственность должны стать каждодневным правилом деятельности каждого руководителя» на расширенном заседании Кабинета министров, посвящённом основным итогам социально-экономического развития в 2016 году и самым важным приоритетным направлениям экономической программы на 2017 год).

81. Преемственность в проводимых в стране реформах – основное содержание идей, выдвинутых в  речиШ.М.Мирзиёева «Критический анализ, строгий порядок и дисциплина и личная ответственность должны стать каждодневным правилом деятельности каждого руководителя» на расширенном заседании Кабинета министров 14 января 2017 года.

82. Методологическое значение идей, выдвинутых в  речиПрезидента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева на 72-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН 19 сентября 2017 года.

83. Процесс внедрения на практике идеи Ш.М.Мирзиёева «Если будет богат народ, богата будет и страна».

84. Вопрос укрепления макроэкономической стабильности и сохранения темпов экономического роста в Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы.

85. Обоснование повышения конкурентоспособности за счёт углубления составных изменений, модернизации и диверсификации ведущих сфер экономики в Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы.

86. Модернизация и ускоренное развитие сельского хозяйствав Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы.

87. Уменьшение участия государства в экономике, защита права частной собственности и повышение её приоритетной позиции, продолжение институциональных и составных реформ, направленных на стимулирование развития малого бизнеса и частного предпринимательства.

88. Комплексное и пропорциональное социально-экономическое развитие областей, районов и городов, эффективное и оптимальное использование их потенциала.

89. Усиление роли ОлийМажлиса, политических партий в углублении демократических реформ и модернизации страны в Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы.

90.Реформирование системы государственного управления, усовершенствование системы общественного управления.

91. Обеспечение действительной независимости судебной власти, поднятие престижа суда, демократизация и усовершенствование судебной системы в Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы.

92. Обеспечение гарантий надёжной защиты прав и свобод граждан, усовершенствование административного, уголовного, гражданского и хозяйственного законодательства.

93. Усовершенствование системы борьбы с преступностью и предотвращения правонарушений. Усовершенствование системы юридической помощи и услугв Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы.

94. Последовательное повышение занятости и реальных доходов населения, усовершенствование системы социальной защиты населения и здравоохранения, повышение социально-политической активности женщин в Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы.

95. Приоритетные направления в сфере обеспечения безопасности, религиозной толерантности и межнационального согласия в Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы.

96. Приоритетные направления в сфере глубоко продуманной, взаимовыгодной внешней политики.

97. Обоснование полного созвучия сущности и содержания Стратегии движений с целями Стабильного развития ООН в речи Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева на 72-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН 19 сентября 2017 года.

98. Инициативы Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева в укреплении международной и региональной безопасности. Создание безъядерной зоны в Центральной Азии.

99. Угрозы терроризма в мире, их усиление в последние годы и не оправдание метода борьбы с ним с применением силы в речи Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева на 72-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН 19 сентября 2017 года. Значение предложений о факторах, составляющих корень международного терроризма и экстремизма и о путях борьбы с ними.

100. Значение создания совершенно новой политической среды в центральноазиатском регионе в речи Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева на 72-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН 19 сентября 2017 года.

 

 

МИ  тасдиқлангани дастури