2018 йил 19 апрель соат 1000 да Ўзбекистон Миллий университети, Қорақалпоқ ижтимоий фанлар илмий-тадқиқот институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017. Таr.01.04 – рақамли Илмий кенгаш қошидаги илмий семинарнинг навбатдаги мажлиси бўлиб ўтади.

Кун тартиби:

Н.Б.Махмудованинг «Развитие административного управления, социально-экономических и культурных процессов в колониальном Туркестане в начале ХХ века (на основе материалов ревизии сенатора К.К.Палена)» мавзусидаги 07.00.01 – Ўзбекистон тарихи ихтисослиги бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертацияси муҳокамаси.

Б.Ш.Ирзаевнинг «Мустақиллик йилларида Ўзбекистон мусиқа маданиятининг ривожланиши» мавзусидаги 07.00.01 – Ўзбекистон тарихи ихтисослиги бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертацияси муҳокамаси.

 

Манзил: Тошкент шаҳри, Мирзо Ғолиб кўчаси, Тарих факультети, 1 қават, 110-хона.

Саипова Малохат Латиповнанинг «Педагог шахсида макиавеллизмга мойилликни диагностика ва коррекция қилишнинг илмий-методик имкониятларини такомил-лаштириш» мавзусидаги  19.00.06Ёш ва педагогик психология. Ривожланиш психологияси  ихтисослиги бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертациясининг ҳимояси Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc27.06.2017.Psi.01.07 рақамли илмий кенгашининг 2018 йил 5 март куни соат 14:00даги мажлисида бўлиб ўтади.

 

Манзил: Тошкент шаҳри, Университет кўчаси, 4-уй, Ўзбекистон Миллий университетининг Ижтимоий фанлар факультети ўқув биноси 5-қават 511-хона. Тел: (0-371) 246-52-74, 246-02-24; e-mail: nauka@nuu.uzrector@nuu.uz

“Давлат ва жамият қурилиши тизимини такомиллаштириш, қонун устуворлиги, иқтисодиётни ривожлантириш ва либераллаштириш ҳамда ижтимоий ривожланишнинг илмий асослари ва амалий йўналишлари” фанидан махсус имтиҳон дастури  Махсус имтиҳон дастури          

Рахимова Индира Игорьевнанинг 19.00.06 – Ёш ва педагогик психология. Ривожланиш психологияси ихтисослиги бўйича “Компьютер ўйинларига тобеликнинг психологик хусусиятлари” мавзусидаги психология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертациясининг ҳимояси Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc27.06.2017.Psi.01.07 рақамли илмий кенгашининг 2018 йил 16 февраль куни соат 14:00даги мажлисида бўлиб ўтади.

 

Манзил: Тошкент шаҳри, Университет кўчаси, 4-уй, Ўзбекистон Миллий университетининг Ижтимоий фанлар факультети ўқув биноси 4-қават 416-хона. Тел: (0-371) 246-52-74, 246-02-24; e-mail: nauka@nuu.uz, rector@nuu.uz

 

Санжарбек Ражабович Давлетовнинг «ХХ аср иккинчи ярми ХХI аср бошида Ўзбекистондаги экологик вазият ва унинг ижтимоий муаммолари» мавзусидаги 07.00.01 – Ўзбекистон тарихи ихтисослиги бўйича фан доктори (DSс) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертациясининг ҳимояси Ўзбекистон Миллий университети, Қорақалпоқ ижтимоий фанлар илмий тадқиқот институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc. 27.06.2017. Таr.01.04 – рақамли илмий кенгашнинг 2018 йил 2 февралда 14.00 даги мажлисида бўлиб ўтади.  
Манзил: 100174, Тошкент шаҳри, Мирзо Ғолиб кўчаси, Тарих факультети, 1 қават, 110-хона.

 

 

АЙРАПЕТОВА АЛЁНА ГЕННАДЬЕВНАНИНГ ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PHD) ДИССЕРТАЦИЯСИ ҲИМОЯСИ ҲАҚИДА ЭЪЛОН

 

I. Умумий маълумотлар.

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ёшларда нотўғри диний тушунчаларни шакллантирувчи шахс хусусиятлари» 19.00.01–Психология тарихи ва назарияси. Умумий психология. Шахс психологияси (психология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/Psi35.

Илмий раҳбар: Сафаев Нуриддин Салихович, психология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Низомий номидаги тошкент давлат педагогика университети.

Илмий кенгаш фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.Psi.01.07.

Расмий оппонентлар: Мухамедова Дильбар Гафуржановна, психология фанлари доктори; Кодиров Камолиддин Ботирович, психология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент ислом университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.

II. Тадқиқотнинг мақсади: ёшларда диний нотўғри тушунчаларнинг шаклланишини белгилаб берувчи шахс хусусиятларини очиб беришдан иборат.

III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:

диний нотўғри тушунчаларга эга ёшларга паст диний саводхонлик, таъсирга берилувчанлик, баланд конформлилик, экстернал локус назорати, фрустрация, демонстративлик (намойишкороналик), хавотирли, таъсирланувчан, дистим ва параноялик типлари бўйича акцентуациялар борлиги, диний аддикция каби шахс ҳислатлари хослиги исботланган;

ёшларда диний нотўғри тушунчаларнинг шаклланишига ижтимоий омиллар таъсир кўрсата олиши асосланган;

шахс ҳислатлари миқдорий диапазонларда намоён бўлганда диний нотўғри тушунчалар ҳосил бўлишига олиб келиши далилланган;

шахс ҳислатлари ичида яққол ифодаланган ва бир нечта кучли ифодаланган фазилатлар ажратиб кўрсатилган ва улар асосида диний нотўғри тушунчалар шаклланишига кўмаклашадиган шахс хусусиятлари иерархияси ишлаб чиқилган.

IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши.  

Ёшларда диний нотўғри тушунчаларнинг шаклланишини белгилаб берувчи шахс хусусиятларини ўрганиш бўйича олинган тадқиқот натижалари асосида:

ўзининг диний нотўғри фикрларидан воз кечмаган, диний-экстремистик ғояларнинг ашаддий тарафдорлари бўлган шахслар билан олиб борилган психодиагностика натижалари асосида, диний нотўғри тушунчаларнинг сақланиб қолишига мойилликни белгиловчи индивидуал хусусиятлар ва устун фазилатларни инобатга олган ҳолда, қўлланилаётган усулларнинг (тушунтириш, ишонтириш, ихлос туғдириш) самарадорлигини оширишга қаратилган коррекцион ишлар бўйича ишлаб чиқилган тавсиялардан Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети ўқув-дастурини ишлаб чиқишда фойдаланилган (Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети қошидаги илмий-амалий марказнинг 2017 йил 28 ноябрдаги  маълумотномаси). Илмий тадқиқот натижалари талаба ёшларда диний нотўғри тушунчаларни тўғри шакллантиришга хизмат қилган;

респондентларнинг индивидуал хусусиятларини ҳисобга олиб, диний толерантликни шакллантиришга қаратилган психологик усулларни қўллаган ҳолда тарбиявий ишлар бўйича ишлаб чиқилган тавсиялар Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университетининг ўқув жараёнларига жорий қилинган (Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети қошидаги илмий-амалий марказнинг 2017 йил 28 ноябрдаги  маълумотномаси). Тадқиқот натижалари олий таълим муассасаси фаолиятида талабаларда диний нотўғри тушунчаларнинг моҳияти ва шаклланиши механизмини очиб беришга хизмат қилган;

диний саводхонликни ошириш, юксак маънавиятни мустаҳкамлаш, дунёвий қарашларга асосланган барқарор фуқаролик позициясини шакллантириш, ёшлар орасида ксенофоб мақсадлар ва диний экстремизмни олдини олиш бўйича тавсиялардан Тошкент ислом университети ва Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия институтининг ўқув жараёнларида фойдаланилган (Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2017 йил 29 ноябрдаги 89-03-3036-сон маълумотномаси). Тадқиқот натижалари талабаларда диний саводхонликни ошириш, юксак маънавиятни мустаҳкамлаш, дунёвий қарашларга асосланган барқарор фуқаролик позициясини шакллантириш имконини берган.

Собирова Дилафруз Абдурозиқовнанинг 19.00.05 - Ижтимоий психология. Этнопсихология ихтисослиги буйича «Ук;итувчи социал интеллектининг психологик асосларини такомиллаштириш»мавзусидаги психология фанлари буйича фалсафа доктори (PhD) диссертациясининг уимояси Узбекистон Миллий университети уузуридаги илмий даражалар берувчи DSc27.06.2017.Psi.01.07 рацамли илмий кенгашининг 2017 йил 29 декабр купи соат 10:00 даги мажлисида булиб утади.

Манзил: Тошкент maxipu, Университет кучаси, 4-уй, Узбекистон Миллийуниверситетининг Бошукуе биноси “В” цисми, 2-цават 217-хона. Тел: (0-371) 246-52-74, 246-02-24; e-mail: nauka(a)nuu.uz, rector(d)nuu.uz


 

Якубова Гўзал Асатуллаевнанинг 19.00.06 – Ёш ва педгогик психология. Ривожланиш психологияси ихтисослиги буйича «Мактабгача ёшда когнитив депритвация таъсирининг психологик хусусиятлари» мавзусидаги психология фанлари буйича фалсафа доктори (PhD) диссертациясининг химояси Узбекистон Миллий университети уузуридаги илмий даражалар берувчи DSc27.06.2017.Psi.01.07 рацамли илмий кенгашининг 2017 йил 29 декабр купи соат 14:00 даги мажлисида булиб утади.

Манзил: Тошкент maxipu, Университет кучаси, 4-уй, Узбекистон Миллийуниверситетининг Бошукуе биноси “В” цисми, 2-цават 217-хона. Тел: (0-371) 246-52-74, 246-02-24; e-mail:nauka(a)nuu.uz, rector(d)nuu.uz