Д 067 .02.13 raqamli Ixtisoslashgan kengash 01.04.02 - "Nazariy fizika" ixtisosligi bo'yicha fizika va matematika fanlari dokroti  ilmiy darajasini olish uchun "Kvark-glyuon plazmaning transport xususiyatlari: boshlang'ich Koinotni o'rganishda qo'llanilishi" nomli dissertatsiya himoyasi haqida e`lon qiladi.


Tadqiqotchi: Abdel Nasser Tawfik

Д 067 .02.01 raqamli Ixtisoslashgan kengash 22.00.06 - "Madaniyat, ta'lim va fan sotsiologiyasi" ixtisosligi bo'yicha sotsiologiya fanlari nomzodii ilmiy darajasini olish uchun "O'zbekistonda o'zini-o'zi boshqarish tuzilmalarining evolyutsiyasi" nomli dissertatsiya himoyasi haqida e`lon qiladi.


Tadqiqotchi: Ibragimova Nilyufar Yuldashevna

K 067 .02.12 raqamli Ixtisoslashgan kengash 07.00.01 - "O'zbekiston tarixi" ixtisosligi bo'yicha tarix fanlari nomzodii ilmiy darajasini olish uchun "Исторический анализ экономических преобразований в навоийской области (1991-2007 гг.)" nomli dissertatsiya himoyasi haqida e`lon qiladi.


Tadqiqotchi: Aminova  Aziza Marksovna

Д 067 .02.01 raqamli Ixtisoslashgan kengash 09.00.05 - "Etika" ixtisosligi bo'yicha falsafa fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun "Jamiyatda ma'naviy-axloqiy muhit: muammo va echimlar" nomli dissertatsiya himoyasi haqida e`lon qiladi.


Tadqiqotchi: Qahhorova Matlyuba Manofovna

Д  067 .02.01  raqamli Ixtisoslashgan kengash 09.00.11 - "Ijtimoiy falsafa" ixtisosligi bo'yicha falsafa  fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun "Проблемы соотношения политического и религиозного экстремизма в условиях глобализации" nomli dissertatsiya himoyasi haqida e`lon qiladi.


Tadqiqotchi: Toshkuvatova Ra'no Sheralievna

Д  067 .02.09  raqamli Ixtisoslashgan kengash 02.00.01 - "Noorganik kimyo" ixtisosligi bo'yicha kimyo fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun "Координационные соединения некоторых 3d-металлов с производными бензоксазолина и хиназолина" nomli dissertatsiya himoyasi haqida e`lon qiladi.


Tadqiqotchi: Karimova Gavxar Shovkatjanovna

К 067 .02.10  raqamli Ixtisoslashgan kengash 10.01.07 - "Adabiy aloqalar, qiyosiy adabiyotshunoslik, tarjimashunoslik" ixtisosligi bo'yicha filologiya  fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun "O'zbek va AQSH adabiyotida bolalikning badiiy talqini" nomli dissertatsiya himoyasi haqida e`lon qiladi.


Tadqiqotchi: Babaeva  Salima Ro'zievna

Д 067 .02.09 raqamli Ixtisoslashgan kengash 22.00.05 - "Siyosiy satsiologiya" ixtisosligi bo'yicha sotsiologiya fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun "Migratsiya jarayonlarini boshqarishda inson omili" nomli dissertatsiya himoyasi haqida e`lon qiladi.


Tadqiqotchi: Parmanov Farhod Yarashevich

Д 067 .02.01 raqamli Ixtisoslashgan kengash 22.00.01 - "Sotsiologiya nazariyasi, uslubiyati va tarixi" ixtisosligi bo'yicha sotsiologiya fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun "Основные принципы интеграционной политики Республики Узбекистан" nomli dissertatsiya himoyasi haqida e`lon qiladi.


Tadqiqotchi: Seitov Azamat Pulatovich

Д 067 .02.09 raqamli Ixtisoslashgan kengash 02.00.02 - "Analitik kimyo" ixtisosligi bo'yicha kimyo fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun "Фотометрическое определение никеля(II), меди(II) и кадмия(II) пиридиновыми азореагентами" nomli dissertatsiya himoyasi haqida e`lon qiladi.


Tadqiqotchi: Eshmurzaev Yigitali Shokirovich