O'zMU » Yangiliklar » МУСТАҚИЛЛИК МАФКУРАСИ ВА ДЕМОКРАТИК ЖАМИЯТ ҚУРИШНИНГ ИҚТИСОДИЙ, ИЖТИМОИЙ-СИЁСИЙ, МАЪНАВИЙ НЕГИЗЛАРИ ВА ИЛМИЙ АСОСЛАРИ

МУСТАҚИЛЛИК МАФКУРАСИ ВА ДЕМОКРАТИК ЖАМИЯТ ҚУРИШНИНГ

ИҚТИСОДИЙ, ИЖТИМОИЙ-СИЁСИЙ, МАЪНАВИЙ НЕГИЗЛАРИ ВА ИЛМИЙ АСОСЛАРИ

(Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президенти Ислом Каримовнинг асарлари асосида)

 

Ижтимоий-гуманитар ва иқтисодиёт фанлари соҳалари бўйича фан доктори илмий даражаси ҳамда профессор, доцент, катта илмий ходим илмий унвонларини олишга даъвогарлардан қабул қилинадиган имтиҳон

 

САВОЛЛАРИ 

1.«Халқ ҳокимияти» тушунчаси ва унинг асосий мазмун-моҳияти. Халқ ҳокимиятчилиги – давлат ҳокимияти қурилишининг асосий принципи.

2.Президент Ислом Каримовнинг Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси ва Сенатининг 2015 йил январь ойида ўтказилган қўшма мажлисидаги маърузасида халқаро вазият таҳлили.

3.Президент И.А.Каримовнинг “Ўзбекистон миллий истиқлол, иқтисод, сиёсат мафкура” ҳамда “Янгича фикрлаш ва ишлаш–давр талаби” асарларидаги ижтимоий ва маънавий соҳаларга доир вазифалар ва уларни амалга ошириш йўналишлари.

4.Турли маданиятлар муносабатлари, уларни маърифий йўналтириш муаммолари. Диний муносабатлар билан боғлиқ муаммоларни ҳал этишда Ўзбекистон тажрибаси.

5.Ишончли ижтимоий ҳимоя ва кафолатлар тизимини такомиллаштиришнинг асосий йўналишлари.

6.Иқтисодий ислоҳотлар биринчи босқичининг устувор йўналишлари: молия ва солиқ сиёсати.

7.Мулкни давлат тасарруфидан чиқариш йўллари ва воситалари, уларни қўллаш хусусиятлари.

8.Суд-ҳуқуқ тизимини демократлаштириш ва либераллаштириш, фуқароларнинг суд орқали ҳимояланиш кафолатлари.Жиноят ва жиноят-процессуал қонунчиликни янада либераллаштириш ва инсонпарварлик тамойилларига мувофиқлиги. «Хабеас корпус» институтининг жорий этилиши ҳамда унинг мазмун-моҳияти.

9.Диний қадриятларнинг қайта тикланиши. Анъанавий диний байрамлар, уларнинг тикланиши, ўтказилиши. Виждон ва эътиқод эркинлиги ва уларнинг ҳуқуқий асослари.

10.Ўзбекистоннинг ички иқтисодий сиёсатида ижтимоий йўналтирилган бозор иқтисодиётини қуриш стратегияси.

11.Маънавиятни англаш ва уни шакллантириш.Маънавиятнинг негизи ва маъно-мазмунини белгиловчи мезон ва меъёрлар.

12.Президент асарларида маънавий ва маърифий ишларни амалга оширишнинг ўзига хос жиҳатлари, раҳбар шахс маънавияти, ахлоқий жиҳатлари, масъулияти ва мажбурияти.

13.Очиқ иқтисодиёт пойдеворини вужудга келтиришнинг ҳуқуқий ва ташкилий асослари.

14.Бош вазир институти ва уни шакллантиришнинг ўзига хос хусусиятлари. Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматини шакллантириш тартиб-қоидалари.

15.“Ижтимоий шериклик” тушунчасининг моҳияти ва аҳамияти. “Жамоатчилик назорати” тушунчасининг моҳияти ва аҳамияти.

16.Иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида амалга оширилаётган маъмурий ислоҳотларнинг ўзига хос хусусиятлари ва устувор йўналишлари. Иқтисодиётни бошқаришда номарказлаштириш.

17.Қишлоқ хўжалигини ривожлантиришда ишлаб чиқариш ҳамда ижтимоий инфраструктуранинг тутган ўрни ва истиқболи.

18.«Суд-ҳуқуқ тизимини ислоҳ этиш»нинг мазмуни ва унда илгари сурилган ғоялар. Суд-ҳуқуқ тизимида ечимини кутаётган муаммоларга анъанавий, мантиқий, фалсафий нуқтаи-назар асосида ёндашув.

19.Ҳокимлик институтининг вужудга келиш сабаблари. Ҳоким – маҳаллий вакиллик органи раҳбари.

20.Глобаллашув жараёнлари ва маънавий таҳдидлар.Ички ва ташқи таҳдидлар ва уларга қарши  кураш омиллари.

21.Оммавий маънавий ва иқтисодий қашшоқлашув миллий хавфсизлик барқарорлиги ва тараққиётга таҳдид эканлиги.

22.Мустақиллик мафкурасининг моддий ва маънавий асослари, тарихий негизлари. Мустақиллик мафкурасининг мазмун-моҳияти, мақсад ва вазифалари. Мустақиллик мафкурасининг миллий ва умумбашарий тамойиллари.

23.Иқтисодиётни ислоҳ қилишнинг стратегик мақсадлари. Ўзбекистонда қабул қилинган ўзига хос ислоҳот модели ва тамойиллари.

24.Мафкуравий бўшлиқнинг хавфли оқибатлари. Жаҳондаги мафкуравий курашлар. «Фикрга қарши фикр, ғояга қарши ғоя, жаҳолатга қарши маърифат» билан курашиш принципи.

25.Ижтимоий-иқтисодий ўзгаришларнинг пировард мақсадини белгилаб олиш ва уни ислоҳ қилиш стратегиясининг асоси.Иқтисодиётга оид янги қонунлар тизимини ишлаб чиқиш ва қабул қилишнинг объектив сабаблари.

26.Ўзбек тилига давлат тили мақомининг берилиши ва унинг тарихий аҳамияти.

27. Миллий ғурур, миллий орият, миллий ифтихор туйғуларини ёшлар онгига сингдиришнинг воситалари ва омиллари. Миллий манавият  ва миллий ўзликни англаш.

28.Президентнинг “Мамлакатимизда демократик ислоҳотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш Концепцияси”даги «Демократик бозор ислоҳотлари ва иқтисодиётни либераллаштиришни янада чуқурлаштириш» бўлимининг мазмун-моҳияти.

29.«Суверенитет» тушунчаси. Давлат, миллат ва халқ суверенитети.

30. Ватанпарварлик, «Ватан тараққиёти, юрт тинчлиги, халқ фаровонлиги», «Биз ҳеч кимдан кам эмасмиз ва кам бўлмаймиз» умуммиллий ғояларининг мазмун-моҳияти.

31.Ижтимоий-иқтисодий ислоҳотларнинг ҳуқуқий негизини яратишнинг муҳим йўналишлари.

32.Мамлакатда ижтимоий ишлаб чиқаришни модернизация қилишнинг моҳияти. Иқтисодиёт таркибий тузилишидаги ўзгаришлар ва ечимини кутаётган вазифаларнинг йўналишлари.

33.Давлат бошқарувини модернизациялаш шароитида Ўзбекистон Республикаси Президентининг қонунчилик, ижро ва суд ҳокимиятларини мувофиқлаштиришга доир ваколатлари.

34.Ўзбекистон Республикаси – дунё ҳамжамиятининг тенг ҳуқуқли субъекти. Ўзбекистон ташқи сиёсатининг асосий принциплари.

35. Президент И.Каримовнинг «Озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт – пировард мақсадимиз» концепцияси.“Кексаларни эъзозлаш йили” давлат дастурининг натижалари.

36.Президент Ислом Каримовнинг Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси ва Сенатининг қўшма мажлисидаги маърузасида (2015 йил, январь) ташқи сиёсат масалаларининг ёритилиши

37.Ўзбекистоннинг МДҲ давлатлари билан тенг ҳуқуқийлик, ўзаро манфаатлилик ҳамда ўзаро ҳурмат тамойиллари асосидаги икки томонлама муносабатларининг ривожланиши ва истиқболлари.

38.Демократиянинг асосий мезонлари.Тоталитар бошқарувнинг демократияга зидлиги.

39.«Ўзбекистонда сайлов ҳуқуқи эркинлигини таъминлаш ва сайлов қонунчилигини ривожлантириш».

40.Демократик қадрият ва демократик тамойиллар. Уларнинг намоён бўлиш хусусиятлари. Демократия: умумбашарийлик, минтақавийлик ва миллийлик.

41.Ижтимоий-иқтисодий ислоҳотларнинг ҳуқуқий негизини яратишнинг муҳим йўналишлари:Ўзбекистоннинг давлат ҳамда иқтисодий мустақиллигининг ҳуқуқий негизларини яратилиши.

42.Ўзбекистон иқтисодиётида аграр секторни ислоҳ қилиш стратегияси.

43.Ўзбекистон Республикасининг халқаро иқтисодий ҳамкорлик ташкилотлари фаолиятидаги иштироки.

44.Нархларни эркинлаштириш иқтисодиётни эркинлаштиришнинг муҳим шарти эканлиги. Бозор муносабатларида талаб ва таклиф.

45.Ижтимоий шериклик ва консенсус назарияси. Ижтимоий зиддиятларни тинч йўл билан ҳал қилиш. Тафаккурдаги эврилиш ва ўзгаришлар.

46.Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасига сайловларда энг кўп ёки тенг миқдордаги депутатлик ўрнини қўлга киритган сиёсий партияларнинг ҳуқуқлари. Жамоатчилик назорати. Сиёсий мухолифат. Электорат.

47.Ўзбекистоннинг 2016 йилга мўлжалланган иқтисодий ҳамда ижтимоий соҳадаги энг муҳим вазифалари ва устувор йўналишлар.

48.Президент Ислом Каримов томонидан 2010 йил 12 ноябрда қилган маърузасида илгари сурилган ғоялар.

49.«Сиёсий партия» тушунчаси. Сиёсий партияларнинг ташкил топиш жараёни. Ўзбекистонда кўппартиявийлик тизимининг шаклланиш жараёни.

50.Маънавиятни давлат сиёсатининг устувор йўналишига айлантириш, унинг аҳамияти ва зарурати.

51.Ўзбекистонда янги миллий давлатчилик пойдеворининг яратилиш жараёни. Мустақил давлат шаклланишининг ички ва ташқи шарт-шароитлари ва кафолатлари.

52.Президент Ислом Каримовнинг Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси ва Сенатининг 2015 йил январь ойида ўтказилган қўшма мажлисидаги маърузасида илгари сурилган ғояларнинг янада ривожлантирилиши.

53.Ўзбекистонда институционал ўзгаришларнинг зарурлиги ва аҳамияти. Бошқарув тизими ва механизми соҳасидаги ислоҳотлар.

54.Олий Мажлис ва Ҳукумат: парламент сўрови, парламент тинглови, парламент санкцияси.Демократия ва ҳокимият тақсимоти.

55. Ўзбекистон Конституциясининг сиёсий ва маънавий-маърифий аҳамияти. Ўзбекистон Конституциясида инсон ҳуқуқлари ва эркинликларининг кафолатланиши.

56.Ўзбекистоннинг мустақиллик остонасидаги иқтисодий ҳолати. Ўзбекистонда иқтисодий ислоҳотларнинг ўзига хос хусусиятларининг илмий асосланиши.

57.Ўзбекистон Республикаси ташқи сиёсий фаолияти Концепцияси. Ўзбекистон ташқи сиёсатининг асосий принциплари.

58.Бозор муносабатлари тизимида миллий валютанинг тутган ўрни ҳамда вазифалари.

59.Ўзбекистоннинг географик хусусиятлари. Ўзбекистонга нисбатан геосиёсий ва геоиқтисодий қизиқишларнинг ошиб бориши, унинг сабаблари.

60.Инвестицион лойиҳаларни молиялаштириш жараёнида банкларнинг фаоллигини ошириш йўналишлари.2016 йилларда ишлаб чиқаришни модернизация қилиш, техник ва технологик қайта жиҳозлаш бўйича муҳим инвестицион лойиҳаларни амалга ошириш бўйича қўйилган вазифалар.

61.Марказий Осиё минтақасидаги геосиёсий вазият ва хавфсизлик масалалари. Демократияни «экспорт» қилишнинг хавфли оқибатлари.

62.Ўзбекистонда кўп миллатлилик омили, унинг негизлари, бугуни ва истиқболи. Ўзбекистон Республикасида кўп миллатли маърифий давлатчилик тажрибаси.

63.«Кучли давлатдан – кучли жамият сари» концепциясининг мазмуни, моҳияти ва уни изчил амалга ошириш жараёни. Фуқаролик жамиятининг  ижтимоий-иқтисодий, маданий-маънавий  асослари.

64.Мустақиллик даврида маҳалла институтининг такомиллаштиришнинг асосий йўналишлари. Маҳалла – фуқаролик жамиятининг ноёб институти. Маҳалла тараққиётнинг янги босқичида.

65.Халқаро терроризм — уюшган жиноятчиликнинг ўзига хос кўриниши, унинг умумбашарий ва давлатлараро хавфсизликка таҳдид.

66.Тадрижий тараққиёт назарияси ва унинг бир тузумдан иккинчи тузумга ўтишда мақбул йўл эканлиги. Эскилик билан янгилик орасидаги зиддиятлар, тафовутлар ва уларни бартараф этиш омиллари.

67.Мамлакатда хизмат кўрсатиш ва сервис соҳасини ривожлантириш йўналишлари.Республикада транспорт-коммуникация ва инфратузилмани ривожлантириш аҳамияти

68.Коррупция ва жиноятчиликнинг мавжудлик сабаблари ва жиҳатлари. Коррупция ва жиноятчиликнинг давлат ва миллий хавфсизликка таҳдиди.Коррупция ва жиноятчиликка қарши курашда Ўзбекистон тажрибаси.

69.Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримовнинг халқаро ва минтақавий хавфсизликни мустаҳкамлашдаги ташаббуслари. Марказий Осиёда ядровий қуролдан ҳоли ҳудуд яратиш.

70.«Конституция» тушунчаси ва унинг мазмун-моҳияти. Конституциянинг функциялари. Конституция шакллари ва турлари.

71.Ўзбекистон шароитида барқарорлик кафолатлари. Ўзбекистон Қуролли Кучлари – мамлакат таянчи. Қуролли Кучларни босқичма-босқич ислоҳ қилиш тадбирлари ва профессионал армияни шакллантириш жараёни ва унинг моҳияти. Муқобил ҳизмат масалалари.

72.«Демократия» ва «ижтимоий адолат» тушунчаларининг ўзаро уйғунлиги.

73.Марказий Осиё давлатларида диний экстремистик гуруҳларнинг фаолияти. Экстремизм ва терроризмнинг келиб чиқиш сабаблари ва оқибатлари.

74.Ўзбекистон Республикаси Президенти асарларида маънавият ва маърифатни тиклаш ва ривожлантириш концепциясининг ишлаб чиқилиши.

75.Иқтисодий ислоҳотларнинг иккинчи босқичида бюджет-солиқ сиёсатининг муҳим вазифалари. Пул муомаласини тартибга солишнинг устувор йўналишлари.

76.Ўзбекистонда янги давлатчилик, давлат ва халқ ҳокимиятининг қарор топиши. Ҳокимиятнинг қонун чиқарувчи, ижро ва суд ҳокимиятларига бўлиниш принциплари ва уларнинг Ўзбекистонда намоён бўлиш хусусиятлари.

77.Ватанпарварлик туйғуси, миллий маънавиятни тиклаш – одамлар тафаккуридаги эски қарашлар қолдиқларини бартараф этиш, жамиятни жипслаштириш ва комил инсонни тарбиялашнинг асосий омили.

78.Икки палатали парламентга ўтиш – демократик тамойиллар қарор топишининг янги босқичи.Парламент назоратининг асосий йўналишлари: қонун ва қарорлар ижроси устидан назорат.

79. “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури”нинг миллий, маънавий-маърифий аҳамияти.

80.«Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари» тушунчаси ва ҳуқуқий мақоми.Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари тўғрисидаги ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатлар.

81.Экологик танглик. Унинг миллий ва глобал муаммога айланганлиги. «Табиат –инсон–жамият» мувозанатининг бузилиши.

82.Иқтисодий ислоҳотларни чуқурлаштириш шароитда давлат мулкини хусусийлаштиришга қўйилган асосий талаблар.

83.Фаол инвестицион сиёсатни амалга ошириш йўналишлари. Республикада эркин иқтисодий ҳудудларнинг ташкил этиш ва ривожлантириш чора-тадбирлари.

84.Мамлакатимизни 2015 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва натижалари. Мамлакатимизда корпоратив бошқарув тизимини ривожлантиришнинг янги босқичга кўтаришнинг чора-тадбирлари.

85.Соғлом она ва бола концепциясининг моҳияти. Президент И.А.Каримов томонидан айтилган “Она юртимиз бахту иқболи ва буюк келажаги йўлида хизмат қилиш – энг олий саодатдир” туйғуларининг мазмун-моҳияти.

86.Иқтисодий ислоҳотлар биринчи босқичининг натижалари ва сабоқлари.Иқтисодий ислоҳотларни чуқурлаштиришга қаратилган ислоҳотларни иккинчи босқичининг устувор йўналишлари.

87.Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримовнинг «Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари» асарида илгари сурилган ғоялар.

88.Мамлакат иқтисодиётини барқарорлаштириш сиёсатининг мақсади.

89.Иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида халқнинг турмуш даражасини изчил ва барқарор ўсишини таъминлашнинг асосий йўналишлари.

90.”Буюк давлатчилик”ва шовинизм ғояси — умумжаҳон барқарорлиги учун асосий хавф. “Буюк давлатчилик” ва агрессив миллатчилик кўринишлари.

91.Ахборот кураши, хавфсизликка таҳдиди, Энг буюк жасорат бу – маънавий жасорат ғоясининг мазмун-моҳияти.

92.Миллий мафкура – халқ ва жамиятни бирлаштирувчи куч эканлиги.

93.Ислом Каримов асарларидаижтимоий фанларнинг асосий назарий йўналишлари, янгича тафаккурнинг шаклланиши.

94.Марказдан туриб бошқариш ва режалаштиришдан воз кечиб, эркин бозор иқтисодиёти механизмини шакллантириш жараёни.

95.Давлатнинг назоратчилик ва бошқарувчилик вазифаларини қисқартириш, иқтисодий фаолиятнинг бозорга хос механизмларига кўпроқ эркинлик бериш чора ва тадбирлари.

96.Мулкдорлар синфини шакллантиришнинг ҳуқуқий асослари. Хусусийлаштириш орқали мамлакатда иқтисодий рақобат муҳитини шакллантириш йўллари.

97.Экологик тангликда «аҳоли зичлиги» омили. Саноатнинг ривожланиши ва чиқиндилар муаммоси ҳамда унинг ечими. Орол муаммоси ва унинг ҳал этилиши истиқболлари.

98.Фашизм ва шовинизмнинг жаҳон барқарорлиги учун зарарли жиҳатлари ва оқибатлари.

99.Ақидапарастлик экстремизм ва терроризмга замин эканлиги, уларни бартараф этиш глобал муаммо.

100. Диний фанатизм ва сиёсий экстремизм, уларнинг инсоният тараққиётига зидлиги.

101.Экстремизм ва терроризмнинг келиб чиқиш сабаблари ва оқибатлари.

102.XXI асрда мафкуравий ва миллатчилик руҳидаги қарама-қаршиликларнинг авж олиши. Минтақавий можаролар географияси. Қочоқлар муаммоси.

104.Маҳаллийчилик ва уруғ-аймоқчиликнинг зарарли оқибатлари.

104. «Хуфёна иқтисод». Коррупциянинг моҳияти ва тузилмавий жиҳатлари. Коррупциянинг давлат конституциявий асосларига зидлиги.

105.XXI асрда жаҳон тараққиётининг ўзига хос хусусияти. Ўзбекистон Республикаси ва халқаро хавфсизлик муаммолари.

106.Ўзбекистон Республикасининг халқаро ва минтақавий ташкилотлар доирасидаги ҳамкорлиги.Ўзбекистоннинг БМТ ва унинг ихтисослашган тузилмалари билан ҳамда ШҲТ да тенг ҳуқуқли аъзоси сифатидаги фаолиятлари.

107.Ўзбекистоннинг Европа Иттифоқи ва НАТО ташкилотлари билан ҳамкорлигининг устувор йўналишлари. Ўзбекистон Республикасининг Ислом конференцияси ташкилоти билан ҳамкорлиги.

108.Буюк аждодларимизнинг маънавий меросининг қайта тикланишининг аҳамияти. Миллий ғоя ва маънавий ҳаёт. Собиқ тоталитар мафкураси ва унинг зарали оқибатлари.

109.Миллий ғоя ва партиялар, ҳаракатлар, қарашлар. Турли ёт ғоялар, уларга қарши мафкуравий иммунитетни шакллантириш воситалари.

110. Тарихий хотиранинг миллий тараққиётдаги ўрни.

111. Жиноят ва жиноят-процессуал қонунчиликни янада либераллаштириш ва инсонпарварлик тамойилларига мувофиқлиги. «Хабеас корпус» институтининг жорий этилиши ҳамда унинг мазмун-моҳияти.

112. Ўзбекистоннинг мустақил давлат сифатида жаҳон иқтисодий тизимига кириб боришидаги дастлабки қадамлари.

113. Инсон капитали ва инсон омили. Ижтимоий ҳаётда турли табақа ва қатламлар орасидаги уйғунлик ва мутаносибликни қарор топиши.

114. Ислоҳотларни босқичма-босқич амалга ошириш зарурати ва устувор йўналишлари.

115. Мустақиллик даврида Миллий маънавий қадриятларимиз, урф-одат ва анъналаримизга бўлган муносабатларнинг тубдан ўзгариши.

116. Ўзбекистон Республикасининг давлат рамзлари: байроқ, герб ва мадҳия.

117. Жамоатчилик назорати, Сиёсий мухолифат, Электорат тушунчаларининг моҳияти ва мазмуни.

118. Маънавий ва моддий ҳаёт уйғунлиги. Президент асарларида «Шахс», «Миллат», «Жамият», «Давлат», «Адолат», «Орият»,” Шукроналик” тушунчаларининг мазмуни.

119. «Халқаро наркобизнес» тушунчаси, унинг дунё ва давлатлар барқарорлигига энг хавфли таҳдид эканлиги.

120.Ноқонуний қурол савдоси, унинг ғайриинсоний моҳияти ва уни оммавийлашувининг оқибатлари.

121. Коррупция ва жиноятчиликка қарши курашда Ўзбекистон тажрибаси, унинг минтақавий ва миллий хавфсизликни таъминлашдаги аҳамияти.

122. «Ўзбекистон XXI аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари».

123. «Юксак маънавият – енгилмас куч» асарида илгари сурилган ғоялар.124. «Ўзбекистон мустақилликка эришиш остонасида» китобида илгари сурилган методологик концепциянинг моҳияти.

125. “Буюк давлатчилик”, агрессив миллатчилик ва минтақавий ҳакамликка даъволарнинг сиёсий ва ижтимоий хавфи.

126. Бир ижтимоий-иқтисодий тараққиёт босқичидан иккинчисига ўтиш назарияси ва унинг Ўзбекистонда намоён бўлиш хусусиятлари.

127. Ўзбекистон мустақилликка эришиш остонасида, Республикадаги ижтимоий-иқтисодий, сиёсий, маънавий-маърифий аҳвол.

128. “Пахта иши”, “Ўзбеклар иши компанияси”, ундан кўзланган мақсадлар ва уларнинг оқибатлари.

129. Мустақилликнинг эълон қилиниши ва унинг дастлабки босқичида юзага келган ижтимоий-сиёсий аҳвол.

130. Ўтиш даври тушунчаси, унинг ҳар бир мамлакат учун ўзига хос хусусиятлари.

131. Бозор муносабатларига ўтишнинг “модел” лари. Ўзбекистоннинг бозор муносабатларига ўтишнинг объектив зарурият эканлиги.

132. Ўзбекистоннинг бозор муносабатларига ўтишнинг зарурлигининг Президент Ислом Каримов томонидан илмий асосланиши.

133. Ислом Каримов томонидан бозор муносабатларига ўтишнинг “Ўзбек модели”нинг ишлаб чиқилиши ва унинг илмий асосланиши.

134. “Ўзбек модели”га асос қилиб олинган омиллар ва уларнинг мазмун-моҳияти. “Ўзбек модели”нинг амалиётга жорий этилиш жараёни.

135.Мустақиллик йилларида мамлакатимиз иқтисодиётида эришилган ютуқлар ва уни янада ривожлантириш масалалари(Ўзбекистон Республикаси Бош вазири Ш. М. Мирзиёевнинг Олий Мажлис Қонунчилик палатаси ва Сенатининг 2016 йил 09 сентябрдаги қўшма мажлисидаги нутқи асосида )

136.Ўзбекистон Республикаси Бош вазири Ш. М. Мирзиёевнинг Олий Мажлис Қонунчилик палатаси ва Сенатининг 2016 йил 09 сентябрдаги қўшма мажлисидаги нутқида мустақиллик йилларида қишлоқ хўжалигида олиб борилган туб таркибий ислоҳотлар хусусида.

137.Ўзбекистон Республикаси Бош вазири Ш. М. Мирзиёевнинг Олий Мажлис Қонунчилик палатаси ва Сенатининг 2016 йил 09 сентябрдаги қўшма мажлисидаги нутқида Ўзбекистон Республикасининг Ташқи сиёсий фаолияти концепцияси ҳақида

138.Мамлакатимизда иқтисодий ислоҳотларни чуқурлаштиришни давом эттиришга қаратилган ишларни изчил амалга ошириш борасидаги устувор вазифалар (Ўзбекистон Республикаси Бош вазири Ш. М. Мирзиёевнинг Олий Мажлис Қонунчилик палатаси ва Сенатининг 2016 йил 09 сентябрдаги қўшма мажлисидаги нутқи асосида)

139.“Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг  мақсади, ёшларга оид давлат сиёсатининг асосий принциплари,йўналишларива унда қўлланилган асосий тушунчаларнинг  мазмуни.

140..“Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунидаёшларга оид давлат сиёсатини рўёбга чиқаришни амалга оширувчи ҳамда унда иштирок этувчи органлар ва муассасалар хусусида

141.“Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунидаёшларни ҳуқуқий ва ижтимоий ҳимоя қилиш масалалари

 

 

 

       Имтиҳон топшириш тартиби:      

 

                                                      

Биринчи савол – имтиҳон топширувчи фаолият кўрсатаётган соҳада амалга оширилаётган ислоҳотларнинг мазмун-моҳияти бўйича;

Иккинчи савол – мамлакатимизда амалга оширилаётган ислоҳотлар стратегияси ва методологиясига имтиҳон топширувчи олиб бораётган илмий изланишлар ёки касбий фаолиятига мувофиқлиги бўйича;

       Учинчи савол – махсус фан дастури бўйича эркин савол.

      Махсус фан бўйича малакавий имтиҳон натижаси имтиҳонда иштирок этаётган комиссия аъзоларининг учдан икки қисмининг овози билан “ўтди” ёки “ўтмади” тарзида баҳоланади. Овоз бериш очиқ ва ошкора амалга оширилади.