O'zMU » Yangiliklar » Ижтимоий-гуманитар фанлари соҳаларида илмий унвонларга талабгорлар учун САВОЛЛАРИ

1.«Халқ ҳокимияти» тушунчаси ва унинг асосий мазмун-моҳияти. Халқ ҳокимиятчилиги – давлат ҳокимияти қурилишининг асосий принципи.

2.Турли маданиятлар муносабатлари, уларни маърифий йўналтириш муаммолари. Диний муносабатлар билан боғлиқ муаммоларни ҳал этишда Ўзбекистон тажрибаси.

3..Диний қадриятларнинг қайта тикланиши. Анъанавий диний байрамлар, уларнинг тикланиши, ўтказилиши. Виждон ва эътиқод эркинлиги ва уларнинг ҳуқуқий асослари.

4.Очиқ иқтисодиёт пойдеворини вужудга келтиришнинг ҳуқуқий ва ташкилий асослари. 

5.“Ижтимоий шериклик” тушунчасининг моҳияти ва аҳамияти. “Жамоатчилик назорати” тушунчасининг моҳияти ва аҳамияти.

6.Қишлоқ хўжалигини ривожлантиришда ишлаб чиқариш ҳамда ижтимоий инфраструктуранинг тутган ўрни ва истиқболи.

7.Ҳокимлик институтининг вужудга келиш сабаблари. Ҳоким – маҳаллий вакиллик органи раҳбари.

8.Глобаллашув жараёнлари ва маънавий таҳдидлар.Ички ва ташқи таҳдидлар ва уларга қарши  кураш омиллари.

9.Иқтисодиётни ислоҳ қилишнинг стратегик мақсадлари. Ўзбекистонда қабул қилинган ўзига хос ислоҳот модели ва тамойиллари.

10.Мафкуравий бўшлиқнинг хавфли оқибатлари. Жаҳондаги мафкуравий курашлар. «Фикрга қарши фикр, ғояга қарши ғоя, жаҳолатга қарши маърифат» билан курашиш моҳияти.

11.Ўзбек тилига давлат тили мақомининг берилиши ва унинг тарихий аҳамияти.

12.Миллий ғурур, миллий орият, миллий ифтихор туйғуларини ёшлар онгига сингдиришнинг воситалари ва омиллари. Миллий манавият  ва миллий ўзликни англаш.

13.«Суверенитет» тушунчаси. Давлат, миллат ва халқ суверенитети. 

14.Давлат бошқарувини модернизациялаш шароитида Ўзбекистон Республикаси Президентининг қонунчилик, ижро ва суд ҳокимиятларини мувофиқлаштиришга доир ваколатлари.

15.Ўзбекистон Республикаси – дунё ҳамжамиятининг тенг ҳуқуқли субъекти. Ўзбекистон ташқи сиёсатининг асосий принциплари.

16.Ўзбекистоннинг МДҲ давлатлари билан тенг ҳуқуқийлик, ўзаро манфаатлилик ҳамда ўзаро ҳурмат тамойиллари асосидаги икки томонлама муносабатларининг ривожланиши ва истиқболлари.

17.Демократиянинг асосий мезонлари.Тоталитар бошқарувнинг демократияга зидлиги.

18.«Ўзбекистонда сайлов ҳуқуқи эркинлигини таъминлаш ва сайлов қонунчилигини ривожлантириш».

19.Ижтимоий-иқтисодий ислоҳотларнинг ҳуқуқий негизини яратишнинг муҳим йўналишлари:Ўзбекистоннинг давлат ҳамда иқтисодий мустақиллигининг ҳуқуқий негизларини яратилиши.

20.Ўзбекистон иқтисодиётида аграр секторни ислоҳ қилиш стратегияси.

21.Ўзбекистон Республикасининг халқаро иқтисодий ҳамкорлик ташкилотлари фаолиятидаги иштироки.

22.Нархларни эркинлаштириш иқтисодиётни эркинлаштиришнинг муҳим шарти эканлиги. Бозор муносабатларида талаб ва таклиф.

23.Ижтимоий шериклик ва консенсус назарияси. Ижтимоий зиддиятларни тинч йўл билан ҳал қилиш. Тафаккурдаги эврилиш ва ўзгаришлар.

24.Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасига сайловларда энг кўп ёки тенг миқдордаги депутатлик ўрнини қўлга киритган сиёсий партияларнинг ҳуқуқлари. Жамоатчилик назорати. Сиёсий мухолифат. Электорат.

25.«Сиёсий партия» тушунчаси. Сиёсий партияларнинг ташкил топиш жараёни. Ўзбекистонда кўппартиявийлик тизимининг шаклланиш жараёни.

26.Ўзбекистонда институционал ўзгаришларнинг зарурлиги ва аҳамияти. Бошқарув тизими ва механизми соҳасидаги ислоҳотлар.

27.Олий Мажлис ва Ҳукумат: парламент сўрови, парламент тинглови, парламент санкцияси.Демократия ва ҳокимият тақсимоти.

28. Ўзбекистон Конституциясининг сиёсий ва маънавий-маърифий аҳамияти. Ўзбекистон Конституциясида инсон ҳуқуқлари ва эркинликларининг кафолатланиши.

29.Ўзбекистоннинг мустақиллик остонасидаги иқтисодий ҳолати. Ўзбекистонда иқтисодий ислоҳотларнинг ўзига хос хусусиятларининг илмий асосланиши.

30.Ўзбекистон Республикаси ташқи сиёсий фаолияти Концепцияси. Ўзбекистон ташқи сиёсатининг асосий принциплари.

31.Бозор муносабатлари тизимида миллий валютанинг тутган ўрни ҳамда вазифалари.

32.Ўзбекистоннинг географик хусусиятлари. Ўзбекистонга нисбатан геосиёсий ва геоиқтисодий қизиқишларнинг ошиб бориши, унинг сабаблари.

33.Марказий Осиё минтақасидаги геосиёсий вазият ва хавфсизлик масалалари. Демократияни «экспорт» қилишнинг хавфли оқибатлари.

34.Мустақиллик даврида маҳалла институтининг такомиллаштиришнинг асосий йўналишлари. Маҳалла – фуқаролик жамиятининг ноёб институти. Маҳалла тараққиётнинг янги босқичида. 

35.Халқаро терроризм — уюшган жиноятчиликнинг ўзига хос кўриниши, унинг умумбашарий ва давлатлараро хавфсизликка таҳдид.

36.Тадрижий тараққиёт назарияси ва унинг бир тузумдан иккинчи тузумга ўтишда мақбул йўл эканлиги. Эскилик билан янгилик орасидаги зиддиятлар, тафовутлар ва уларни бартараф этиш омиллари.

37.Коррупция ва жиноятчиликнинг мавжудлик сабаблари ва жиҳатлари. Коррупция ва жиноятчиликнинг давлат ва миллий хавфсизликка таҳдиди.Коррупция ва жиноятчиликка қарши курашда Ўзбекистон тажрибаси.

38.Ўзбекистон шароитида барқарорлик кафолатлари. Ўзбекистон Қуролли Кучлари – мамлакат таянчи. Қуролли Кучларни босқичма-босқич ислоҳ қилиш тадбирлари ва профессионал армияни шакллантириш жараёни ва унинг моҳияти. Муқобил ҳизмат масалалари.

39.Марказий Осиё давлатларида диний экстремистик гуруҳларнинг фаолияти. Экстремизм ва терроризмнинг келиб чиқиш сабаблари ва оқибатлари.

40.Иқтисодий ислоҳотларнинг иккинчи босқичида бюджет-солиқ сиёсатининг муҳим вазифалари. Пул муомаласини тартибга солишнинг устувор йўналишлари.

41.Ўзбекистонда янги давлатчилик, давлат ва халқ ҳокимиятининг қарор топиши. Ҳокимиятнинг қонун чиқарувчи, ижро ва суд ҳокимиятларига бўлиниш принциплари ва уларнинг Ўзбекистонда намоён бўлиш хусусиятлари.

42.Икки палатали парламентга ўтиш – демократик тамойиллар қарор топишининг янги босқичи.Парламент назоратининг асосий йўналишлари: қонун ва қарорлар ижроси устидан назорат.

43.«Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари» тушунчаси ва ҳуқуқий мақоми.Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари тўғрисидаги ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатлар.

44.Экологик танглик. Унинг миллий ва глобал муаммога айланганлиги. «Табиат –инсон–жамият» мувозанатининг бузилиши.

45.Фаол инвестицион сиёсатни амалга ошириш йўналишлари. Республикада эркин иқтисодий ҳудудларнинг ташкил этиш ва ривожлантириш чора-тадбирлари.

46.Иқтисодий ислоҳотлар биринчи босқичининг натижалари ва сабоқлари.Иқтисодий ислоҳотларни чуқурлаштиришга қаратилган ислоҳотларни иккинчи босқичининг устувор йўналишлари.

47.”Буюк давлатчилик”ва шовинизм ғояси — умумжаҳон барқарорлиги учун асосий хавф. “Буюк давлатчилик” ва агрессив миллатчилик кўринишлари. 

48.Миллий мафкура – халқ ва жамиятни бирлаштирувчи куч эканлиги.

49.Марказдан туриб бошқариш ва режалаштиришдан воз кечиб, эркин бозор иқтисодиёти механизмини шакллантириш жараёни.

50.Давлатнинг назоратчилик ва бошқарувчилик вазифаларини қисқартириш, иқтисодий фаолиятнинг бозорга хос механизмларига кўпроқ эркинлик бериш чора ва тадбирлари.

51.Мулкдорлар синфини шакллантиришнинг ҳуқуқий асослари. Хусусийлаштириш орқали мамлакатда иқтисодий рақобат муҳитини шакллантириш йўллари.

52.Экологик тангликда «аҳоли зичлиги» омили. Саноатнинг ривожланиши ва чиқиндилар муаммоси ҳамда унинг ечими. Орол муаммоси ва унинг ҳал этилиши истиқболлари.

53.Экстремизм ва терроризмнинг келиб чиқиш сабаблари ва оқибатлари.

54.Ўзбекистон Республикасининг халқаро ва минтақавий ташкилотлар доирасидаги ҳамкорлиги.Ўзбекистоннинг БМТ ва унинг ихтисослашган тузилмалари билан ҳамда ШҲТ да тенг ҳуқуқли аъзоси сифатидаги фаолиятлари.

55.Ўзбекистоннинг Европа Иттифоқи ва НАТО ташкилотлари билан ҳамкорлигининг устувор йўналишлари. Ўзбекистон Республикасининг Ислом конференцияси ташкилоти билан ҳамкорлиги.

56.Миллий ғоя ва партиялар, ҳаракатлар, қарашлар. Турли ёт ғоялар, уларга қарши мафкуравий иммунитетни шакллантириш воситалари.

57. Тарихий хотиранинг миллий тараққиётдаги ўрни.

58. Жиноят ва жиноят-процессуал қонунчиликни янада либераллаштириш ва инсонпарварлик тамойилларига мувофиқлиги. «Хабеас корпус» институтининг жорий этилиши ҳамда унинг мазмун-моҳияти.

59. Инсон капитали ва инсон омили. Ижтимоий ҳаётда турли табақа ва қатламлар орасидаги уйғунлик ва мутаносибликни қарор топиши.

60. Ислоҳотларни босқичма-босқич амалга ошириш зарурати ва устувор йўналишлари.

61. Мустақиллик даврида Миллий маънавий қадриятларимиз, урф-одат ва анъналаримизга бўлган муносабатларнинг тубдан ўзгариши.

62. Ўзбекистон Республикасининг давлат рамзлари: байроқ, герб ва мадҳия.

63. Жамоатчилик назорати, Сиёсий мухолифат, Электорат тушунчаларининг моҳияти ва мазмуни.

64. Маънавий ва моддий ҳаёт уйғунлиги. Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти асарларида «Шахс», «Миллат», «Жамият», «Давлат», «Адолат», «Орият»,” Шукроналик” тушунчаларининг мазмуни.

65. «Халқаро наркобизнес» тушунчаси, унинг дунё ва давлатлар барқарорлигига энг хавфли таҳдид эканлиги. 

66.Ноқонуний қурол савдоси, унинг ғайриинсоний моҳияти ва уни оммавийлашувининг оқибатлари.

67. Коррупция ва жиноятчиликка қарши курашда Ўзбекистон тажрибаси, унинг минтақавий ва миллий хавфсизликни таъминлашдаги аҳамияти.

68. Ислом Каримов томонидан бозор муносабатларига ўтишнинг “Ўзбек модели”нинг ишлаб чиқилиши ва унинг илмий асосланиши. 

“Ўзбек модели”га асос қилиб олинган омиллар ва уларнинг мазмун-моҳияти. “Ўзбек модели”нинг амалиётга жорий этилиш жараёни.

70.Мустақиллик йилларида мамлакатимиз иқтисодиётида эришилган ютуқлар ва уни янада ривожлантириш масалалари(Ўзбекистон Республикаси Бош вазири Ш. М. Мирзиёевнинг Олий Мажлис Қонунчилик палатаси ва Сенатининг 2016 йил 09 сентябрдаги қўшма мажлисидаги нутқи асосида )

71.Ўзбекистон Республикаси Бош вазири Ш. М. Мирзиёевнинг Олий Мажлис Қонунчилик палатаси ва Сенатининг 2016 йил 09 сентябрдаги қўшма мажлисидаги нутқида мустақиллик йилларида қишлоқ хўжалигида олиб борилган туб таркибий ислоҳотлар хусусида.

72.Ўзбекистон Республикаси Бош вазири Ш. М. Мирзиёевнинг Олий Мажлис Қонунчилик палатаси ва Сенатининг 2016 йил 09 сентябрдаги қўшма мажлисидаги нутқида Ўзбекистон Республикасининг Ташқи сиёсий фаолияти концепцияси ҳақида

73.Мамлакатимизда иқтисодий ислоҳотларни чуқурлаштиришни давом эттиришга қаратилган ишларни изчил амалга ошириш борасидаги устувор вазифалар (Ўзбекистон Республикаси Бош вазири Ш. М. Мирзиёевнинг Олий Мажлис Қонунчилик палатаси ва Сенатининг 2016 йил 09 сентябрдаги қўшма мажлисидаги нутқи асосида)

74.“Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг  мақсади, ёшларга оид давлат сиёсатининг асосий принциплари,йўналишларива унда қўлланилган асосий тушунчаларнинг  мазмуни.

75.“Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида ёшларга оид давлат сиёсатини рўёбга чиқаришни амалга оширувчи ҳамда унда иштирок этувчи органлар ва муассасалар хусусида

76.“Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида ёшларни ҳуқуқий ва ижтимоий ҳимоя қилиш масалалари

77.Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг мамлакатимизни 2016 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг асосий якунлари ва 2017 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг кенгайтирилган мажлисидаги “Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳарбир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак!” номли  маърузасида ўтган йилда иқтисодиёт тармоқлари ва ҳудудларни ривожлантиришнинг айрим кўрсаткичларига эришилмаганлигининг асосий сабаблари ҳақида

78.Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг мамлакатимизни 2016 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг асосий якунлари ва 2017 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг кенгайтирилган мажлисидаги “Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак!” номли  маърузасида 2017 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим йўналишлари ва устувор вазифаларини белгилаб олиниши зарурлиги

79.Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг мамлакатимизни 2016 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг асосий якунлари ва 2017 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг кенгайтирилган мажлисидаги “Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак!” номли  маърузасида келгуси беш йил давомида амалга оширилиши лозим бўлган  стратегик вазифалар хусусида

80.Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг мамлакатимизни 2016 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг асосий якунлари ва 2017 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг кенгайтирилган мажлисидаги “Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак!” номли  маърузасида таълим ва илм-фан, давлатнинг ёшларга доир сиёсатини амалга ошириш, таълимнинг янги, замонавий усулларини, жумладан, ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш соҳасидаги долзарб вазифаларни амалга ошириш ёшларимиз, жамиятимиз ва мамлакатимизнинг келажаги учун стратегик аҳамиятга эга эканлиги

81.Мамлакатда амалга оширилаётган ислохотларда ворисийлик: Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг “Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик-ҳар бир рахбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак” мавзусидаги 2017-йил 14-январдаги маърузасида илгари сурилган ғояларнинг асосий  мазмуни. 

 

82.Ўзбекистон Республикаси Президентини Ш.М.Мирзиёевнинг Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 2017 йил 19 сентябрдаги72-сессиясидаги нутқида илгари сурилган ғояларнинг методологик аҳамияти.

83.Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг “Халқ бой бўлса, давлат бой бўлади” ғоясининг амалиётга татбиқ этилиш жараёни.

84.2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиш бўйича ҳаракатлар стратегиясида Макроиқтисодий барқарорликни янада мустаҳкамлаш ва юқори иқтисодий ўсиш суръатларини сақлаб қолиш масаласи.

85. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиш бўйича ҳаракатлар стратегиясида таркибий ўзгартиришларни чуқурлаштириш, миллий иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини модернизация ва диверсификация қилиш ҳисобига унинг рақобатбардошлигини оширишнинг асослаб берилиши.

86.2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиш бўйича ҳаракатлар стратегиясида қишлоқ хўжалигини модернизация қилиш ва жадал ривожлантириш.

87. Иқтисодиётда давлат иштирокини камайтириш, хусусий мулк ҳуқуқини ҳимоя қилиш ва унинг устувор мавқеини янада кучайтириш, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик ривожини рағбатлантиришга қаратилган институционал ва таркибий ислоҳотларни давом эттириш

88. Вилоят, туман ва шаҳарларни комплекс ва мутаносиб ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш, уларнинг мавжуд салоҳиятидан самарали ва оптимал фойдаланиш.

89. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиш бўйича ҳаракатлар стратегиясида демократик ислоҳотларни чуқурлаштириш ва мамлакатни модернизация қилишда Олий Мажлис, сиёсий партияларнинг ролини янада кучайтириш.

90. Давлат бошқаруви тизимини ислоҳ қилиш, жамоатчилик бошқаруви тизимини такомиллаштириш.

91. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиш бўйича ҳаракатлар стратегиясида суд ҳокимиятининг чинакам мустақиллигини таъминлаш, суднинг нуфузини ошириш, суд тизимини демократлаштириш ва такомиллаштириш.

92. Фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини таъминлаш, Маъмурий, жиноят, фуқаролик ва хўжалик қонунчилигини такомиллаштириш.

93. Жиноятчиликка қарши курашиш ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш тизимини такомиллаштириш, Юридик ёрдам ва хизмат кўрсатиш тизимини такомиллаштириш.

 

94. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиш бўйича ҳаракатлар стратегиясида аҳоли бандлиги ва реал даромадларини изчил ошириш, аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш ва соғлиқни сақлаш тизимини такомиллаштириш, хотин-қизларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш.

95.2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиш бўйича ҳаракатлар стратегиясида хавфсизлик, диний бағрикенглик ва миллатлараро тотувликни таъминлаш соҳасидаги устувор йўналишлар.

96.Чуқур ўйланган, ўзаро манфаатли ва амалий ташқи сиёсат соҳасидаги устувор йўналишлар.

97.Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 2017 йил 19 сентябрдаги

72-сессиясидаги нутқида Ҳаракатлар стратегиясининг мазмун-моҳияти Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Барқарор ривожланиш мақсадлари билан тўла ҳамоҳанглигининг асосланиши.

98. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг халқаро ва минтақавий хавфсизликни мустаҳкамлашдаги ташаббуслари. Марказий Осиёда ядровий қуролдан холи ҳудуд яратиш. 

99.Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 2017 йил 19 сентябрдаги 72-сессиясидаги нутқида дунёда терроризм таҳдидлари, айниқса, сўнгги йилларда кучайиб бораётганлиги ва и уларга қарши, асосан, куч ишлатиш йўли билан курашиш усули ўзини оқламаётганлиги. Халқаро терроризм ва экстремизмнинг илдизини ташкил этувчи омиллар ва уларга қарши кураш йўллари ҳақидаги таклифларининг аҳамияти.

100. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 2017 йил 19 сентябрдаги 72-сессиясидаги нутқида Марказий Осиё минтақасида  мутлақо янги сиёсий муҳит яратишга эришилганлигининг аҳамияти.

 

 

 

       Имтиҳон топшириш тартиби:       

       Биринчи савол – имтиҳон топширувчи фаолият кўрсатаётган соҳада Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясининг мазмун-моҳияти бўйича;

      Иккинчи савол – Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси ва методологиясига имтиҳон топширувчи олиб бораётган илмий изланишлар ёки касбий фаолиятининг мувофиқлиги бўйича;

       Учинчи савол – махсус фан дастури бўйича эркин савол.

      Махсус имтиҳон натижаси имтиҳонда иштирок этаётган комиссия аъзоларининг учдан икки қисмининг овози билан “ўтди” ёки “ўтмади” тарзида баҳоланади. Овоз бериш очиқ ва ошкора амалга оширилади.