Докторантура квота

Докторантура квота

Ихтисосликлар шифри ва номиТаянч докторантлар сонДокторантлар
сони
1. 01.00.01 -Математик анализ51
2. 01.01.02-Дифференциал тенгламалар ва математик физика5
3. 01.01.04-Геометрия ва топология5
4. 01.01.05-Эхтимоллар назарияси ва математик статистика2
5. 01.01.06-Алгебра21
6. 01.03.01-Астрономия4
7. 01.04.02-Назарий физика1
8. 01.04.04-Физик электроника1
9. 01.04.05-Оптика2
10. 01.04.06-Полимерлар физикаси1
11. 01.04.08-Атом ядроси ва элементар заррачалар физикаси, тезлаштирувчи техника1
12. 01.04.10-Яримўтказгичлар физикаси5
13. 02.00.01-Ноорганик кимё2
14. 02.00.02-Аналитик кимё12
15. 02.00.03-Органик кимё6
16. 02.00.04-Физик кимё3
17. 02.00.06-Юқори молекуляр бирикмалар2
18. 02.00.10-Биоорганик кимё2
19. 03.00.02-Биофизика
20. 03.00.04-Микробиология ва вирусология1
21. 03.00.05-Ботаника2
22. 03.00.06-Зоология1
23. 03.00.09-Умумий генетика21
24. 03.00.10-Экология1
25. 03.00.13-Тупроқшунослик21
26. 04.00.01-Умумий ва минтақавий геология1
27. 04.00.02-Қаттиқ фойдали қазилма конларининг геологияси, уларни қидириш ва разведка қилиш. Металлогения ва геокимё1
28. 04.00.03 Геотектоника ва геодинамика. Петрология ва литология1
29. 04.00.06-Геофизика.Фойдали қазилмаларни қидиришнинг геофизик усуллари2
30. 05.01.03.-Информатиканинг назарий асослари1
31. 05.01.05-Ахборатларни химоялашнинг усуллари ва тизимлари. Ахборот хафсизлиги1
32. 05.01.07-Математик моделлаштириш. Сонли усуллар ва дастурлар мажмуи21
33. 07.00.01-Ўзбекистон тарихи81
34. 07.00.06-Археология2
35. 07.00.07-Этнография, этнология ва антропология1
36. 07.00.08-Тарихшунослик манбашунослик ва тарихий тадқиқотлар усуллари11
37. 08.00.01-Иқтисодиёт назарияси41
38. 08.00.02-Макроиқтисодиёт2
39. 08.00.06-Эконометрика ва статистика1
40. 08.00.12-Минтақавий иқтисодиёт2
41. 09.00.01-Онтология, гноселогия ва логика12
42. 09.00.02-Онг, маданияти ва амалиёт шакллари фалсафаси4
43. 09.00.03- Фалсафаса тарихи3
44. 09.00.04-Ижтимоий фалсафа6
45. 10.00.04-Европа, Америка ва Австралия халқларининг тили ва адабиёти12
46. 10.00.06-Қиёсий тилшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик4
47. 10.00.09-Журналистика31
48. 11.00.01-Табий география2
49. 11.00.02 -Иқтисодий ва ижтимоий география2
50. 11.00.03-Қуруқлик гидрологияси. Сув ресурслари. Гидрокмиё1
51. 11.00.06-Геодезия ва картография2
52. 13.00.01-Педагогика назарияси ва тарихи. Таълимда менежмент (педагогика фанлари)1
53. 13.00.02-Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (соҳалар бўйича)1
54. 19.00.01-Психология тарихи ва назарияси, умумий психология, шахс психологияси2
55. 19.00.05-Ижтимоий психология, этнопсихология1
56. 22.00.01-Социология назарияси, методологияси ва тарихи.Социологик тадқиқотлар усуллари1
57. 22.00.02-Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи11
58. 22.00.03-Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси1
59. 23.00.02-Сиёсий институтлар, жараёнлар ва технологиялар2
Жами12618
Асосий кўрсаткичлар
1182 Professor-o‘qituvchilar soni
26796 Jami talabalar soni
3500000 ARM fondi
52 Yo‘nalish bakalavr
71 Mutaхassislik magistratura